Podpisovanie zmlúv v POD 2012

V dňoch 18. – 20. apríla 2012 sa uskutočnilo podpisovanie zmlúv s Environmentálnym fondom v rámci Programu obnovy dediny 2012.

Vzhľadom na vyšší počet dotácií sa podpisovanie uskutočnilo v území:

v obci Alekšince (okres Nitra) pre Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky kraj,

v Prešove pre Košický a Prešovský kraj a

v Banskej Bystrici pre Banskobystrický a Žilinský kraj.

Stretnutia sa zúčastnili zamestnanci Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorí sú Environmentálnym fondom poverení finančnou administráciou dotácií, prijímatelia dotácií – starostovia a predsedovia mikroregionálnych združení obcí, a ekonomickí pracovníci obecných úradov.

Pred samotným podpisom boli prítomní oboznámení zo strany SAŽP a priebehu aktuálneho ročníka POD, jeho štatistike a výsledkoch. Potom nasledovalo podrobné usmernenie týkajúce sa zúčtovania pridelenej dotácie – spôsob financovania dotácie, zoznam dokladov potrebných pre zúčtovanie, spôsob spracovania dokladov, termíny a pod.

Niektorí prijímatelia dotácií boli zo strany SAŽP oslovení ohľadom usmernenia vecnej realizácie dotácie. Tieto usmernenia sa týkali napr. výmeny stavebného materiálu, či použitia iných drevín než boli uvedené v projektovej žiadosti s cieľom skvalitniť výstupné realizácie a využívať také materiály, či dreviny, ktoré sú vhodné do vidieckeho prostredia.

 

Fotogaléria z podpisovania: