Hodnotenie súťaže Dedina roka 2009

Hodnotiaca komisia

Prihlásené obce hodnotila komisia zložená zo starostov víťazných obcí z minulých ročníkov súťaže a zo zástupcov partnerských organizácií: Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR), Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), Spolok pre obnovu dediny (SPOD), Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), Environmentálny fond, Agentúra pre rozvoj vidieka (ARVI), Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR), Vidiecky parlament na Slovensku (VIPA), Národné osvetové centrum (NOC), Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu (SZKT), DEXIA banka Slovensko a zástupcovia samosprávnych krajov.

 

Hodnotenie prebiehalo na dvoch úrovniach:

V priebehu mesiacov máj a jún 2009 navštívila všetky obce hodnotiaca komisia. Každá obec mala k dispozícii tri hodiny, počas ktorých musela čo najlepšie zvládnuť svoju prezentáciu. Záležalo na jej invencii, akú formu prezentácie zvolila a čo všetko komisii ukázala, či zaangažovala miestnych aktivistov, spolky, poslancov a podnikateľov.

Po návšteve všetkých obcí a spracovaní hodnotiacich formulárov sa začiatkom septembra 2009 uskutočnilo záverečné rokovanie hodnotiacej komisie, na ktorom boli na základe výjazdov v obci, údajov z prihlášok a počítačových prezentácií, pridelených bodov a spoločných návrhov udelené všetky ocenenia a bol určený víťaz súťaže. Komisia môže navrhnúť a udeliť aj ďalšie ocenenia podľa aktuálnej situácie, prípadne niektoré ocenenie neudeliť.

 

SmileOdľahčené foto-rozprávanie o neľahkej práci porotcov v súťaži si môžete pozrieť «tu».

 

HODNOTIACA KOMISIA PRACOVALA V NASLEDOVNOM ZLOŽENÍ:

 • Ing. arch. Anna Kršáková - predseda komisie, SAŽP
 • Ing. Ivona Cimermanová - tajomník komisie, člen ARGE za SR
 • Ing.arch. Beata Vaculčíková - SAŽP
 • Mgr. Jana Horečná Budinská - MŽP SR
 • František Ďurčenka - SPOD
 • Ing. Stanislav Doktor - ZMOS
 • Mgr.art. Marta Mlíchová - SACR
 • Mária Behanovská - VIPA
 • PhDr. Jarmila Strelková, CSc. - NOC
 • Ing. Zoltán Balko - SZKT
 • Ing. Pavel Kokuľa - Environmentálny fond
 • Ing. Ján Trajčík - Dexia banka Slovensko
 • Jozef Mezovský - víťaz súťaže Dedina roka 2007
 • Ing. Pavel Bendík - víťaz súťaže Dedina roka 2003
 • Miroslav Ďuráči - víťaz súťaže Dedina roka 2001
 • Ing. Jozef Adam - Banskobystrický samosprávny kraj
 • Ing. Eva Halmová - Nitriansky samosprávny kraj
 • Ing. Milan Filip - Košický samosprávny kraj
 • Ing. Soňa Poliaková - Trenčiansky samosprávny kraj
 • Ing. Michal Puobiš - Trnavský samosprávny kraj
 • Mgr. Jana Braciníková - Žilinský samosprávny kraj

Fotogaléria z hodnotenia: