POD Všeobecne

Home / POD Všeobecne

Program obnovy dediny slúži na realizáciu environmentálnych opatrení udržateľného rozvoja, sleduje uplatňovanie Miestnej agendy 21 a prispieva k zavádzaniu princípov integrovaného manažmentu v území do praxe, s cieľom všestrannej obnovy a rozvoja kultúrnohistorických, socioekonomických, stavebno-technických a ekologicko-environmentálnych oblastí pri zachovaní špecifík vidieckej krajiny, identity a tradícií. Dotačný program je lokálnym nástrojom na skvalitnenie života na vidieku využívaný najmä obcami s menším počtom obyvateľov. Bližšie informácie o POD TU.

Obec bez štatútu mesta:

  • založená výlučne v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Mikroregionálne združenie obcí:

  • v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov ako občianske združenie. Jeho členmi môžu byť výlučne len obce bez štatútu mesta;
  • podľa § 20b – f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako združenie obcí. Jeho členmi môžu byť výlučne len obce bez štatútu mesta;
  • v zmysle § 20i ods. 2 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení ako záujmové združenie právnických osôb. Jeho členmi môžu byť výlučne len obce bez štatútu mesta.

Ako žiadateľ:

  • som v likvidácii, alebo bol na mňa právoplatne vyhlásený konkurz alebo bola povolená reštrukturalizácia alebo som v ozdravnom režime alebo v nútenej správe podľa osobitného predpisu (§ 11 a 108 až 165 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 70 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník);
  • nespĺňam podmienky ustanovené zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie;
  • som porušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami Environmentálneho fondu;
  • mám v účtovnej evidencii Environmentálneho fondu evidovanú neuhradenú pohľadávku po lehote splatnosti, ktorá mu vznikla z rozhodnutia vydaného orgánom štátnej správy.

POD 1 –  Kvalita životného prostredia na vidieku

POD 2 –  Zelená infraštruktúra a adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy *

POD 3 –  Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta

*Mikroregionálne združenie obcí nemôže podať žiadosť v rámci POD2, iba v rámci POD 1 a POD 3. Obec bez štatútu mesta môže podať žiadosť v rámci všetkých činností.

Ak žiadosť podáva mikroregionálne združenie, ktorého súčasťou je aj Vaša obec, vy ako samostatný subjekt (Obec bez štatútu mesta) môžete podať žiadosť na iný projekt.

NIEŽiadosť je možné podať v jednom ročníku iba 1x, pričom nie je možné podať viac ako 1 žiadosť v rôznych činnostiach POD.

Napr. : Ak obec alebo mikroregionálne združenie obcí podá žiadosť v rámci činnosti POD1, nemôže už podať žiadosť  v tom istom ročníku POD v rámci činnosti POD3.

Detailný opis jednotlivých aktivít vrátane stanovených minimálnych a maximálnych limitov vzťahujúcich sa na niektoré aktivity sú aktualizované v rámci každého nového ročníka! Aktuálne Usmernenie pre žiadateľov dotácie je možné nájsť v sekcii Dotácie na stránke obnovadediny.sk

Činnosť POD1 – Kvalita životného prostredia na vidieku

1.aaktivity zamerané na podporu odpadového hospodárstva: opatrenia zamerané na zvýšenie zhodnocovania odpadu, jeho opätovné použitie a podpora predchádzania vzniku odpadu, skvalitnenie podmienok pre triedený zber odpadu,

2. aktivity zamerané na podporu ochrany vodných pomerov a vodárenských zdrojov na lokálnej úrovni,

3. aktivity zamerané na budovanie koreňových čistiarní odpadových vôd,

4. aktivity zamerané na starostlivosť a revitalizáciu mokradí, poldrov, obnova mŕtvych ramien, manažment lužných lesov,

5. aktivity zamerané na starostlivosť a ochranu rašelinísk.

Činnosť POD2 – Zelená infraštruktúra a adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy

1.aaktivity zamerané na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry mimo zastavaného územia (plošných, skupinových, líniových, solitérnych),

2. aktivity zamerané na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v zastavanom území (plošných, skupinových, líniových, solitérnych) v kombinácii s výsadbou zelene,

3. ochrana charakteristického vzhľadu krajiny,

4. starostlivosť o významné krajinné prvky a pamätihodnosti,

5. adaptačné opatrenia na lokálnej úrovni v súlade so Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy – Aktualizácia 2018,

6. protipovodňové opatrenia vykonávané na vodnom toku v spolupráci so správcom toku a na základe odborne spracovanej projektovej dokumentácie,

7. odvedenie vody formou budovania rigolov s nepriepustným povrchom pri komunikáciách, chodníkoch, parkoviskách, verejných plochách v kombinácii s výsadbou zelene,

8. výmena a budovanie vodopriepustných verejných plôch napr. formou zatrávňovacej dlažby, dlažby s použitím priepustného/polopriepustného podkladu (lôžka) v kombinácii s výsadbou verejnej zelene.

Činnosť POD3 – Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta

1.aaktivity zamerané na zlepšovanie environmentálneho povedomia, realizáciu programov environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, šírenie príkladov dobrej praxe, tvorbu výstav, posterov, publikácií a učebníc s environmentálnou tematikou (cieľová skupina: široká verejnosť),

2. aktivity zamerané na obnovu a zriaďovanie náučných expozícií (domov remesiel, dedinského múzea, pamätnej izby, areálu, skanzenu a pod.), náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov,

3. aktivity zamerané na propagáciu geoparkov Slovenska,

4. aktivity zamerané na vzdelávanie, osvetu a propagáciu súvisiace s významom včiel a včelárstva ako tradičného spôsobu života na vidieku,

5. aktivity podporujúce udržiavanie tradičných spôsobov starostlivosti o krajinu charakteristických pre daný región, realizáciu výchovno-vzdelávacích podujatí pre predstaviteľov samosprávy, deti, mládež a širokú verejnosť,

6. aktivity zamerané na vzdelávanie o predchádzaní vzniku odpadu, o triedení odpadu a realizácia výchovno – vzdelávacích podujatí pre predstaviteľov samosprávy, detí, mládež a širokú verejnosť.

Limity sú stanovené v Usmernení pre žiadateľov a sú dôležité pre správnosť vyhotovenia rozpočtu a dodržania podmienok Programu obnovy dediny. Pri tvorení rozpočtu je nutné tieto limity počítať z výšky požadovanej dotácie, nie z celkových nákladov projektu!

5.000,00 EUR – obec bez štatútu mesta
8.000,00 EUR – mikroregionálne združenie obcí

Dotácia však môže byť poskytnutá iba pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu.

Žiadateľ je povinný zabezpečiť iné finančné zdroje (napr. vlastné) na spolufinancovanie projektu vo výške min. 5% z celkových oprávnených nákladov projektu, pričom maximálna výška podpory formou dotácie je 95 % z oprávnených nákladov projektu.

Výška min. 5% spoluúčasti sa vypočíta podľa nasledovného vzorca: výška požadovanej dotácie / 95 x 5

Príklad:

Zoznam neoprávnených položiek nájdete TUale aj v aktuálnom Usmernení pre žiadateľov v bode 8. Oprávnenosť položiek.

Dotáciu je možné žiadať iba na náklady súvisiace s realizáciou aktivít v rámci jednotlivých činností POD podľa aktuálneho Usmernenia pre žiadateľov. Oprávnené náklady a ich úhrada musia byť v súlade so slovenským právnym poriadkom.