POD Žiadosť

Home / POD Žiadosť

Žiadosť vypĺňate prostredníctvom web aplikácie webPOD, ktorá je každoročne zverejnená na našej stránke a prístupná až po vyhlásení výzvy. Následne je po vyplnení elektronickej žiadosti potrebné túto žiadosť predložiť osobne alebo poslať poštou aj v papierovej podobe!

Pomocou mena a hesla, ktoré si zadávate cez web aplikáciu zverejnenú na našej stránke TU 

Dôležité! Emailovú adresu je možné použiť na registráciu iba 1x.

Vaše heslo v systéme nevidíme tzn., že je potrebné si heslo po Registrácií uchovať. Po zabudnutí hesla je možné prihlasovacie heslo obnoviť a to tak, že pri prihlasovaní do web aplikácie kliknete na možnosť Zabudnuté heslo, pričom je potrebné uviesť emailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácií.

Po úspešnej registrácií sa dostanete do Formulára žiadosti, ktorý je rozdelený na 7 blokov (A – G). Kliknete na možnosť vyplniť žiadosť a dostanete sa do bloku A, ktorý je potrebné vyplniť celý a až následne viete pomocou tlačidla  zachovať údaje, ktoré ste vyplnili. Bloky B – F viete ukladať v ktoromkoľvek kroku.

Do žiadosti sa viete dostať opakovaným prihlásením tzn., že žiadosť je možné vypĺňať / upravovať viackrát po sebe a to aj v jednotlivých už uložených blokoch až do času, kým Vašu žiadosť Definitívne neuložíte v bloku G.

Dôležité!

Žiadosť je nutné priebežne (v ktoromkoľvek kroku) a takisto pri prechode medzi blokmi ukladať pomocou tlačidla Uložiť, v opačnom prípade budú Vaše údaje stratené. Pre podrobnejšie informácie si prečítajte Úvodnú stránku web aplikácie TU.

V prípade Vašej nečinnosti budete z web aplikácie automaticky odhlásený čo znázorňuje časový limit. Časový limit je možné obnoviť / aktualizovať stlačením tlačidla  v pravom dolnom rohu.

NIE. Po definitívnom uložení a odoslaní Vašej žiadosti v bloku G nie je možné vykonávať žiadne úpravy. Žiadosť je v tomto kroku možné iba zobrazovať a generovať v .pdf formáte.

Po vyplnení Vašej žiadosti vo web aplikácií a jej definitívnom uložení je potrebné žiadosť vygenerovať v .pdf formáte a vytlačiť. Žiadosť v papierovej podobe je nutné:

  • OPEČIATKOVAŤ okrúhlou pečiatkou s erbom obce (v prípade MR združenia obcí je akceptovateľná hranatá pečiatka združenia),
  • PODPÍSAŤ štatutárnym zástupcom obce / mikroregionálneho združenia obcí,
  • doručiť OSOBNE alebo zaslať POŠTOU na adresu SAŽP najneskôr do dátumu uvedeného v Usmernení pre žiadateľov  v bode 3. Harmonogram, ktoré je dostupné na stránke obnovadediny.sk v sekcii Dotácie pre príslušný ročník.

Predkladaním príloh v elektronickej forme ide o dodržiavanie zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a jeho novelizácií a zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a jeho novelizácií. Uvedené zákony však nie je možné využiť pri všetkých typoch príloh / dokumentov vrátane Žiadosti v rámci Programu obnovy dediny a z tohto dôvodu je nutné zo strany žiadateľa predkladať niektoré prílohy / dokumenty nielen v elektronickej, ale aj papierovej forme.