POD Prílohy

Home / POD Prílohy

Všetky informácie o prílohách nájdete v Usmernení pre žiadateľov ako príloha č. 1. Rovnako Vás pri vypĺňaní žiadosti web aplikácia v bloku G upozorní na povinnosť doloženia prílohy.

 

V prípade, že web aplikácia neumožní nahratie prílohy v jednom formáte, je potrebné vyskúšať nahratie prílohy v inom akceptovateľnom formáte. V prípade, že ste vyskúšali všetky možnosti nahratia príloh a problém stále pretrváva, kontaktujte administrátorov POD uvedených na stránke obnovadediny.sk v sekcii Kontakty.

Napr. ak Vám nejde pri prílohe č. 10 nahrať formát .xls, skúste nahrať prílohu pomocou druhého formátu .xlsx.

Je potrebné predložiť katastrálnu mapu, na ktorej zreteľne vyznačíte parcelu/y resp. objekt/y plánovanej realizácie projektu. Parcelu/y resp. objekt/y je možné vyznačiť ručne tzn. fixkou a následne nahrať súbor do web aplikácie ako scan príp. obrázok ALEBO ju vyznačíte elektronicky prostredníctvom Vami vybraného programu (skicár, word a pod.) a vo formáte .jpeg /.pdf /.gif ju nahráte do web aplikácie.

V prípade, že obec / MR združenie obcí nie je vlastníkom pozemku resp. objektu kde plánujete realizovať Váš projekt je nutné predložiť dokument platný tzn. uzatvorený min. na 5 ročnú lehotu od podania žiadosti.

Napr. ak je vlastníkom urbariát je potrebné mať uzatvorenú nájomnú zmluvu trvajúcu po dobu udržateľnosti projektu t.j. 5 rokov od podania žiadosti.

Kvalitná fotodokumentácia je dôležitou súčasťou celkového procesu Programu obnovy dediny od podania žiadosti až po záverečné vyhodnotenie realizácie projektu. Fotografie sa predkladajú pomocou web aplikácie v max. veľkosti 3 MB, avšak v dostatočnej kvalite tzn. ostré fotografie, aktuálny stav územia / objektu, ideálne počas pekného počasia a pod.

Všetky formáty musia obsahovať:

 • názov projektovej dokumentácie / relevantnej štúdie / opisu činností,
 • dátum vyhotovenia dokumentu,
 • osobu /spoločnosť, ktorá dokument vyhotovila.

V prípade, že relevantnú štúdiu alebo opis činností vyhotovujete samostatne bez pomoci projektanta je potrebné aby mal tento dokument prehľadnú formu a okrem vyššie povinných údajov by mal obsahovať aj:

 • pečiatku s erbom obce / oficiálna pečiatka MR združenia obcí,
 • podpis vyhotoviteľa dokumentu (napr. štatutárny orgán),
 • v prípade obstarania techniky, drobnej architektúry, plota, zatrávňovacej dlažby a pod. je vítaná grafická vizualizácia produktu resp. obrázok, fotografia,
 • opis realizácie projektu (kto bude zahrnutý do realizácie, ako bude prebiehať realizácia, prípadne jej jednotlivé etapy a časový plán realizácie).

Je nutné riadiť sa zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Napr. ak realizácia projektu zahŕňa výsadbu rastlín/drevín a osadenie lavičky či smetného koša tzv. drobnej architektúry, v takom prípade je dostatočné predloženie čestného vyhlásenia o nerelevantnosti predloženia stavebného povolenia/ohlášky.

Do príloh predkladáte iba tú časť dokumentu, ktorej sa Váš projekt dotýka a nie je potrebné predkladať celý dokument.

Napr. ak plánujete realizovať revitalizáciu verejného priestranstva a s touto aktivitou sa počíta už v rámci zostavovania územného plánu alebo dokumentu program rozvoja obce (napr. v časti Životné prostredie), predložíte iba tú časť dokumentu, ktorá obsahuje poznámku o pláne revitalizácie vrátane prvej strany dokumentu.

Rozpočet je dôležitou súčasťou celkového procesu Programu obnovy dediny a pri predkladaní rozpočtu je nutné dodržať niektoré pravidlá:

 • pri vypĺňaní rozpočtu je potrebné mať reálnu predstavu o cenách, názvoch položiek resp. produktov, množstve, pretože rozpočet predložený k žiadosti je nemenný počas celého procesu POD tzn. nie je možné meniť uvedené položky, merné jednotky a množstvo;
 • v rozpočte je možné meniť iba jednotkové ceny;
 • do rozpočtu neuvádzate nulové položky tzn. ak Váš projekt obsahuje dobrovoľnícku činnosť, túto činnosť neuvediete do rozpočtu, ale môžete túto aktivitu spomenúť v rámci žiadosti;
 • do rozpočtu neuvádzate ani neoprávnené položky;
 • v rozpočte je potrebné dodržať limity uvedené v rámci Usmernenia pre žiadateľov;
 • rozpočet  je stanovený už v žiadosti tak, aby uvedené položky bolo možné zrealizovať.

Dôležité!

Je potrebné si uvedomiť, že rozhodnutie o pridelení dotácie je stanovené na základe odborného hodnotenia, do ktorého spadá žiadosť a predložené prílohy. Z tohto dôvodu nie je možné výrazným spôsobom meniť rozpočet, pretože vykonané zmeny by mohli mať vplyv na charakter už schváleného projektu.

V prípade, že Váš plánovaný projekt spadá pod správcu (napr. vodného toku, chráneného územia a pod.) alebo realizáciou môže ovplyvniť charakter územia, je potrebné predložiť stanovisko daného úradu k projektu. V prípade, že Váš plánovaný projekt bude realizovaný na parcele, ktorá nespadá do kompetencie príslušnej autority, postačuje predložiť čestné vyhlásenie o nerelevantnosti predloženia prílohy.