5. Čerpanie a dokladovanie dotácie

Home / 5. Čerpanie a dokladovanie dotácie

2 spôsobmi

1 spôsob:            refundácia plnej výšky dotácie po úhrade celkových nákladov

2 spôsob:            vyplatenie plnej výšky dotácie po úhrade minimálne 5% spoluúčasti

Napr.:

Výška schválenej dotácie:            5.000 Eur

Celkové náklady projektu:             5.400 Eur

Vlastné finančné zdroje:              povinnosť min. 5% t.j. 263,16 € pri výške dotácie 5.000 € + doplatok do celkovej sumy projektu t.j. 136,84 € = 400 Eur

Spôsob 1 – zrealizujem celý projekt z vlastných zdrojov. Následne vydokladujem všetky oprávnené náklady na realizáciu projektu a po predložení všetkých potrebných a správnych dokladov mi bude celá dotácia zaslaná na dotačný účet.

Spôsob 2 – uhradím faktúru – platí podmienka min. spoluúčasti t.j. úhrada minimálne 263,16 Eur (napr. za kúpu lavičiek zaplatím 480 Eur) a predložím tento doklad o úhrade na dokladovanie dotácie. Po kontrole dokladov mi bude celá dotácia zaslaná na dotačný účet. Zvyšné doklady o úhrade nákladov na projekt v hodnote výšky dotácie predložím po realizácií projektu do stanoveného termínu.

Najneskôr do 31.10. príslušného roka, kedy sa má projekt realizovať.

NIE, pretože SAŽP je zmluvne viazaná s Environmentálnym fondom na uzatvorenie agendy v príslušnom roku.

V prvom rade treba zvážiť či v prípade vzniknutých problémov nie je možné nájsť riešenie a schválenú dotáciu vyčerpať. V takomto prípade kontaktujte administrátora zmluvy, ktorý Vám bol pridelený v Oznámení o pridelení dotácie.

Na stránke obnovadediny.sk v časti Dotácie nájdete čestné vyhlásenie k nedočerpaniu dotácie, kde vpíšete výšku nevyčerpanej dotácie. Nedočerpanie dotácie neznamená, že projekt je neúspešný, akurát v reálnom procese VO si obec zabezpečila nižšie ceny tovarov a služieb

NIE.

Schválená dotácia sa musí čerpať v príslušnom roku a nie je možné ju prenášať do ďalšieho ročníka.

Náklady projektu prijímateľ dotácie preukazuje zaslaním originálnej faktúry (úradne overená fotokópia, že je zhodná s originálom), originálnym dodacím listom (súpis prác, výkaz-výmer), alebo fotokópiou pokladničného dokladu z registračnej pokladnice pri nákupoch za hotovosť. Nákup za hotovosť by sa mala využívať iba v ojedinelých prípadoch. Ku každému účtovnému dokladu (faktúra, pokladničný doklad) je potrebné zaslať aj zápis z hlavnej knihy alebo denníka, že prijímateľ dotácie o tomto doklade účtoval vo svojom účtovníctve.

Faktúra v súlade s objednávkou:

poradové číslo faktúry

meno, priezvisko alebo názov dodávateľa (podľa obchodného /živnostenského registra)

názov príjemcu (t.j. Obec, nie Obecný úrad!)

IČO (podľa obchodného /živnostenského registra)

adresa dodávateľa (podľa obchodného /živnostenského registra)

adresa príjemcu

pečiatka a podpis dodávateľa a príjemcu

– dátum vyhotovenia faktúry

– dátum dodania tovaru alebo služby

Doklad o úhrade / Pokladničný blok:

– dátum vyhotovenia

– meno dodávateľa

 

V prípade, že v celom procese nastanú zmeny, ktoré majú vplyv na zmluvu medzi SAŽP a príjemcom dotácie ako napr. zmena údajov dodávateľov, túto zmenu je možné vykonať iba oficiálnym dodatkom k pôvodnej Zmluve. V prípade neočakávanej zmeny vždy kontaktujte administrátora zmluvy, ktorý Vám bol pridelený v Oznámení o pridelení dotácie.

NIE. Pre príjem dotácie si musí obec (prijímateľ) zriadiť samostatný dotačný účet, na ktorom nesmú prebiehať iné transakcie, okrem príjmu dotácie z POD a následne úhrady nákladov prislúchajúcich aktivitám POD, resp. prevod FP na bežný účet prijímateľa v prípade refundácie.

Dotácie poskytované z environmentálneho fondu by mohli na účtoch prijímateľa generovať príjmy vo forme výnosových úrokov a tieto po odpočítaní poplatkov za vedenie účtu sú príjmom fondu, nie prijímateľa.  Pri spoločnom účte by bolo veľmi ťažké toto presne určiť

Tlačivo „Záverečné vyúčtovanie“ je základné tlačivo k vyhodnoteniu a zúčtovaniu celej dotácie. Prijímateľ v ňom uvádza všetky doklady, ktoré sú pre zúčtovanie dotácie potrebné a zároveň sám si určuje, z ktorého dokladu (z ktorých dokladov) si bude hradiť spoluúčasť

Dotácie z EF sú verejnými prostriedkami a plne podliehajú povinnosti verejného obstarávania. Aj keď obstarávanie  tovarov a služieb bolo zákonom o VO povinné od sumy 5000,-€ bez DPH, tak z dôvodu transparentnosti odporúčame toto VO zrealizovať a to formou prieskumu trhu a následnou zmluvou alebo objednávkou

K dokladovaniu zrealizovaného VO treba doložiť Zápis  o priebehu a výsledku VO a doložiť Zmluvu resp. objednávku na tovar alebo službu

Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby je potrebný u všetkých investičných akcií, čiže u akcií u ktorých k realizácii je potrebné stavebné rozhodnutie, ohlásenie drobnej stavby stavebným úradom, alebo iným špecializovaným úradom (vodohospodári, lesohospodári…….).