Podporené z POD

Home / Podporené z POD
587 územných plánov, resp. jeho etapy
283 iných dokumentácií (štúdie, urbanistické štúdie, krajinnoekologické plány, odpady, zeleň, náučné chodníky a cyklotrasy, športoviská, využitie biomasy, rybníky a pod.)
268 verejných priestranstiev – ich úpravy a estetizáciu
215 projektových dokumentácií stavieb a revitalizácie verejných priestorov
184 projektov výsadby zelene, sadovníckych úprav, revitalizácií miestnych parkov
150 projektov týkajúcich sa vody (rekonštrukcia a úpravy vodných nádrží, rybníkov, úprava minerálnych prameňov a studní, regulácia potoka, úprava korýt)
125 športovísk, cyklotrás, oddychových zón, či turistických chodníkov
108 projektových dokumentácií environmentálnej infraštruktúry – čistiarní odpadových vôd, kanalizácie, vodovodov…
091 autobusových zastávok a čakární
079 monografií, propagačných a prezentačných materiálov
078 projektov zameraných na odpady (zameraných na separovaný zber, sanácie divokých skládok, kompostoviská)
072 tržničiek, vyhliadkových veží, altánkov, mostíkov a iných prvkov drobnej architektúry
071 kultúrnych a vzdelávacích aktivít, odborných seminárov a exkurzií na tému obnovy dediny, Inšpiračnú školy vidieka
064 monografií, propagačných a prezentačných materiálov
062 strategických dokumentov, programov rozvoja, či stratégií trvaloudržateľného rozvoja
062 projektov zameraných na využitie voľného času detí a mládeže, detských ihrísk, či klubov
049 upravených a zrekonštruovaných miestnych komunikácií, či parkovísk
047 zrekonštruovaných kultúrnych zariadení a kultúrnych pamiatok
038 múzejných expozícií, remeselných a ľudových izieb, informačných centier
033 informačných systémov v obci, informačných tabúľ, či pútačov
021 požiarnych zbrojníc a požiarnych nádrží
021 úprav kostolov, kaplniek a zvoničiek a ich okolia