4. Dotačná zmluva

Home / 4. Dotačná zmluva

Na základe rozhodnutia ministra životného prostredia o pridelení dotácie. Rozhodnutie je vystavené samostatne pre každého úspešného žiadateľa o dotáciu. Pokiaľ ste takéto rozhodnutie neobdržali, dotácia Vám nebola pridelená.

a. zmluva o zriadení samostatného bankového účtu pre potreby dotácie (nie je potrebný originál);
b. čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa k výberu dodávateľa;
c. dodávateľsko-odberateľská zmluva / objednávka s vybraným dodávateľom vrátane položkovitého rozpočtu dodávateľa, ak jednotlivé položky nie sú zahrnuté priamo v objednávke (napr. ak v rámci zmluvy nie sú jednotlivé položky evidované, je potrebné doložiť aj rozpočet od dodávateľa);
d. kumulatívne čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa k:

 • zabezpečeniu najmenej 5% nákladov z iných zdrojov
 • prácam a výdavkom súvisiacim s dotáciou
 • neuplatneniu si práva na odpočítanie DPH

e. kontaktnú osobu, v prípade, že kontaktná osoba je iná ako štatutárny orgán;
f. osvedčenie o zvolení za starostu / menovací dekrét a v prípade mikroregionálneho združenia výpis z príslušného registra;
g. položkovitý rozpočet na excelovskom SAŽP tlačive (Upozornenie: je súčasťou Zmluvy ako príloha 1);
h. opis prác resp. realizácie projektu, max. A4 (Upozornenie: Vami predložený opis prác je zahrnutý v zmluve)

Na webovej stránke obnovadediny.sk v časti Dotácie pre príslušný ročník. Tieto dokumenty sú vždy zverejnené až po podpise rozhodnutí ministrom ŽP.

Z dôvodu, že všetci Vami vybraní dodávatelia poskytujúci služby / tovar sú uvedení v zmluve o poskytnutí dotácie medzi žiadateľom dotácie a príjemcom dotácie a títo dodávatelia sú následne odkontrolovaní pri procese čerpania dotácie.

NIE, počet dodávateľov je neobmedzený, avšak čím viac dodávateľov zabezpečíte, tým viac dokladov predkladáte ku tvorbe zmluvy a následnému vyúčtovaniu.

V prípade, že v celom procese nastanú zmeny, ktoré majú vplyv na zmluvu medzi SAŽP a príjemcom dotácie ako napr. zmena údajov dodávateľov, je potrebné vyhotoviť dodatok k zmluve. Pred samotným úkonom je potrebné kontaktovať administrátora zmluvy, ktorý Vám bol pridelený v Oznámení o pridelení dotácie.

 • poradové číslo resp. akékoľvek označenie objednávky (napr. A/2021, II., 10/2021 a pod.)
 • meno, priezvisko alebo názov dodávateľa (podľa obchodného/živnostenského registra!)
 • názov príjemcu (t.j. Obec, nie Obecný úrad!)
 • IČO dodávateľa a príjemcu (podľa obchodného/živnostenského registra!)
 • adresa dodávateľa (podľa obchodného/živnostenského registra!)
 • adresa príjemcu
 • pečiatka a podpis dodávateľa a príjemcu (ak disponuje pečiatkou)
 • dátum vyhotovenia faktúry
 • popis jednotlivých položiek tovaru /služby, za čo je objednávka vystavená a to v súlade s položkovitým rozpočtom predloženým k žiadosti (viď bod 11)

K podpisu zmluvy postačuje predložiť kópiu. Doklad nie je potrebné úradne overovať.

NIE,

zákon č. 221/2019 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) ukladá verejnej správe povinnosť tieto doklady nevyžadovať od občana, avšak si ich vie dožiadať prostredníctvom portálu oversi.gov.sk.

V prípade, že portál oversi.gov.sk eviduje nedoplatok voči zdravotnej poisťovni, sociálnej poisťovni alebo finančnej správe nie je možné uzavrieť zmluvu medzi prijímateľom dotácie a SAŽP a budete vyzvaný o nápravu.

V prípade neočakávaných komplikácií je potrebné kontaktovať administrátora zmluvy, ktorý Vám bol pridelený v Oznámení o pridelení dotácie a na základe konzultácie bude s Vami vzniknutý problém riešiť. Zmena rozpočtu je možná iba so súhlasom SAŽP a to za pomoci tlačiva o zdôvodnení nesúladu rozpočtu. Pri zmene rozpočtu nesmie dôjsť k zmene charakteru projektu!

 • po podpise zmluvy je potrebné vydokladovať finančné prostriedky, použité na oprávnené náklady projektu,
 • po vyčerpaní dotácie a vydokladovaní všetkých náležitostí je potrebné predložiť Záverečnú správu o realizácií projektu, ktorá obsahuje:
  • fotografie počas realizácie projektu a fotografie finálneho stavu projektu na samostatnom CD nosiči alebo elektronickou komunikáciou
  • krátky popis realizácie projektu, max. na A4 (čo bolo vykonané, ako bolo vykonané, kým bolo vykonané)
 • v období 5 rokov od realizácie projektu je potrebné každoročne predkladať Monitorovaciu správu (bližšie informácie TU)