Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE)

Home / Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE)

Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE) bolo založené v roku 1989 ako združenie zástupcov vlád, špecialistov a odborníkov na obnovu vidieka, neskôr aj miestnych politikov a zástupcov mimovládnych organizácií. Od februára 2007 vystupuje ako nezávislá, nezisková organizácia so sídlom v St. Pölten (Rakúsko), ktorej členmi sú primárne európske regióny, krajiny a štáty. Ďalšími členmi ARGE sú stáli odborní poradcovia, ktorí pôsobia aj ako členovia poroty v súťaži Európskej ceny obnovy vidieka, rovnako ako aj sieť víťazov súťaže, dedín a vidieckej komunity s úspešnými realizáciami obnovy vidieka.

Predstavenstvo ARGE tvorí predseda Dr. Erwin Pröll, ktorý je zároveň predsedom krajinskej vlády Dolného Rakúska, ďalej podpredseda štátneho ministerstva Helmuth Brunner, Bayern, ministerka Isabelle Weykmans, DG, Belgicko, poslanec Ryszard Wilczyński, Poľsko, Dr. Marija Markes, Slovinsko a predseda súťažnej poroty Charles Konnen, Luxembursko. Vedenie ARGE je v rukách Theres Friewald-Hofbauer.

O členstvo v ARGE je možné požiadať oficiálne kedykoľvek, vyžaduje sa však schválenie Valným zhromaždení ARGE, ako aj zaplatenie členského poplatku, ktorého výška je odvodená od HDP danej krajiny.

ARGE je financované prevažne z členských príspevkov. Takmer vždy sa podarí získať prostriedky aj cez projekty podporené z Európskej únie. Aktuálnym príkladom je projekt “European Benefits & Innovation 2020”, ktorý skončil v apríli 2016.

Cieľom Európskeho pracovného spoločenstva pre rozvoj vidieka a obnovy dediny je:

  • zbierať, vizualizovať a vyhodnotiť vedomosti, zručnosti a zvláštne úspechy v oblasti udržateľného rozvoja vidieka a regionálneho rozvoja,
  • podporovať výmenu a stretnutia nielen na vertikálnej úrovni medzi tvorcami politík, multiplikátormi a občanmi, ale aj na horizontálnej úrovni medzi európskymi štátmi, krajinami, regiónmi, mestami a obcami,
  • rozvíjať v regiónoch a štátoch periklinálny pohyb občanov na zvýšenie kvality života vo vidieckych oblastiach,
  • zvýšiť motiváciu vidieckych žien podieľať sa na rozhodovaní a zapojiť osobnú iniciatívu pri vytváraní vlastného priestoru,
  • posilniť sebavedomie vidieckeho obyvateľstva a identitu Európanov so spoločnými hodnotami a spoločnou históriu,
  • chrániť celkový spoločenský význam vidieckych oblastí a jeho obyvateľov z pohľadu verejnosti, médií a politiky,
  • posilniť európske vidiecke oblasti ako trvalo udržateľný, rekreačný a hospodársky priestor.

Odhliadnuc od toho, že bolo medzičasom vydané množstvo publikácií, usporiadané viaceré medzinárodné kongresy, konferencie, diskusie, pravidelné študijné cesty a aktivity v rôznych európskych regiónoch, ktoré boli zamerané predovšetkým na environmentálne, ekonomické, sociologické a kultúrne aspekty vidieckeho života, je to predovšetkým súťaž Európskej ceny obnovy dediny, ktorá sa uskutočňuje v dvojročnom cykle. Európska cena obnovy dediny 2018 bola vyhlásená v lete 2017 pod mottom “myslieť dopredu”.

Slovenská republika je členom ARGE prostredníctvom MŽP SR od r. 1997 a odvtedy sa pravidelne zúčastňuje na zasadnutiach riadiaceho výboru ARGE, kongresov a študijných ciest po krajinách EÚ zamerané na ochranu a tvorbu krajiny, má prístup k veľkému množstvu odborných materiálov a do európskej súťaže vyslala deväť obcí – víťazov národnej súťaže Dedina roka (Soblahov, Hrušov, Vlachovo, Liptovskú Tepličku, Dobrú Nivu, Oravskú Lesnú, Malé Dvorníky, Spišský Hrhov a Oravská Polhora).

Brožúrka: Vízia ARGE pre trvaloudržateľný rozvoj európskych dedín a vidieckych oblastí (150 kB)

Prehľad víťazov Európskej ceny obnovy dediny (188 kB)

Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung
Bahnhofsring 48/1/5b
3441 Pixendorf
ÖSTERREICH
Tel: +43 (0) 2275 930 80
E-mail: info@landentwicklung.org
www.landentwicklung.org

 

 

 

Zastúpenie Slovenskej republiky:

Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor ochrany prírody a krajiny
Námestie Ľ. Štúra 1
SK-812 35 Bratislava

Ing. Silvia Čiaková
Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor starostlivosti o vidiecke životné prostredie
Tajovského 28
SK-975 90 Banská Bystrica
Tel: +421 48 4374 176

silvia.ciakova@sazp.sk