Program obnovy dediny 2022

Home / Program obnovy dediny 2022

Čerpanie a vyúčtovanie dotácie 2022


DOKUMENTY NA STIAHNUTIE K ČERPANIU DOTÁCIE A ZÁVEREČNÉMU VYHODNOTENIU

Usmernenie pre príjemcov dotácie POD 2022 (.pdf, 239 kB)

Doklad č. 3: Záverečné vyhodnotenie POD 2022 (.doc, 147 kB)

Doklad č. 7: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu dotácie k nedočerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie (.doc, 147 kB)

 Sumár dokladov k čerpaniu a zúčtovaniu POD 2022 (.pdf, 239 kB)

     Logá na stiahnutie k označeniu realizovaných projektov


Zmluva 2022


DOKUMENTY NA STIAHNUTIE K UZATVORENIU ZMLUVY

Doklad č. 1: Kumulatívne čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa (.doc, 147 kB)

 Doklad č. 2: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa k výberu dodávateľa – jeden dodávateľ (.doc, 147 kB)

Doklad č. 2: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa k výberu dodávateľa – viac dodávateľov (.doc, 147 kB)

 Nepovinná príloha – kontaktná osoba projektu (.doc, 147 kB)

 Príloha č. 6: Položkovitý rozpočet projektu na rok 2022 do výšky schválenej dotácie a iných zdrojov (.pdf, 239 kB)

Zoznam dokladov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny 2022 (.pdf, 239 kB)


Žiadosť 2022

Vážení žiadatelia v rámci Programu obnovy dediny 2022, dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 1 písm. a) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2022 bola sprístupnená webová aplikácia pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2022 v rámci Programu obnovy dediny. Bližšie informácie týkajúce sa žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2022 v rámci Programu obnovy dediny nájdete v Usmernení pre žiadateľov.

Informácia k Usmerneniu pre žiadateľa: V rámci činnosti POD1, aktivita 1 – Odpadové hospodárstvo, je možné jednotlivé body uvedenej aktivity medzi sebou kombinovať, pričom jednotlivé aktivity (1, 2, 3) v rámci činnosti POD1, nie je možné vzájomne kombinovať.

Zároveň upozorňujeme, že termín realizácie a vyúčtovanie Vami predkladaných projektových zámerov zostáva rovnaký ako po minulé roky t.j. do 31.10.2022.

Pre podanie žiadosti :

 

Uzávierka žiadostí: 21.7.2022 do 15:00 hod.

 

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE K PODANIU ŽIADOSTI

Usmernenie pre žiadateľov podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny na rok 2022 k čerpaniu poskytnutej dotácie

Príloha č. 1: Čestné prehlásenie mikroregionálneho združenia obcí k jeho členskej základni

Príloha č. 8: Čestné prehlásenie o nerelevantnosti prílohy stavebného povolenia/ohlásenia

 Príloha č. 11: Čestné prehlásenie o nerelevantnosti prílohy dotknutého subjektu

Príloha č. 10: Položkovitý rozpočet projektu na rok 2022 do výšky požadovanej dotácie a iných zdrojov pre obce

Príloha č. 10: Položkovitý rozpočet na projekt na rok 2022 do výšky požadovanej dotácie a iných zdrojov pre mikroregionálne združenia obcí

 

V prípade otázok nás kontaktujte alebo využite Často kladené otázky (FAQ).