Program obnovy dediny 2020


Vážení žiadatelia v rámci Programu obnovy dediny 2020,

dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2020 bola sprístupnená webová aplikácia pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020 v rámci Programu obnovy dediny. Program obnovy dediny 2020 je realizovaný v gescii Slovenskej agentúry životného prostredia. Bližšie informácie týkajúce sa žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020 v rámci Programu obnovy dediny nájdete v usmernení pre žiadaťeľov.