Program obnovy dediny 2019

Home / Program obnovy dediny 2019

Zoznam podporených žiadateľov vrátane rozhodnutí

Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny spolu so základnými informáciami a pokynmi týkajúcimi sa ďalšieho postupu.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE K ZÁVEREČNÉMU VYHODNOTENIU

Príloha č. 2 Zmluvy: Záverečné vyhodnotenie POD 2019

Doklad č. 7: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu dotácie k nedočerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie

Usmernenie pre príjemcov dotácie POD 2019

Logá POD a Environmentálneho fondu

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE K UZATVORENIU ZMLUVY

Doklad č. 3: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa dotácie k zabezpečeniu najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov

Doklad č. 4: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa dotácie k prácam a výdavkom súvisiacim s dotáciou

 Doklad č. 5: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa dotácie k výberu dodávateľa

Doklad č. 6: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa dotácie k neuplatneniu si práva na odpočítanie DPH

Doklad č. 7: Určenie kontaktnej osoby pre projekt

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Doklad č. 13: Položkovitý rozpočet na projekt na rok 2019 do výšky schválenej dotácie a iných zdrojov

Usmernenie pre žiadateľov podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny na rok 2019 k čerpaniu poskytnutej podpory

Zoznam dokladov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny na rok 2019