Zmluvy z roku 2018

0

Toto tlačivo predkladá každý príjemca dotácie, ktorí získal podporu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny 2018 a túto dotáciu čerpal. Povinnosť ukladá článok VII. Povinnosti prijímateľa dotácie bod 13 zmluvy uzatvorenej medzi SAŽP (ako „poskytovateľ dotácie“) a príjemcom dotácie.

Monitorovacie obdobie je stanovené po dobu 5 rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy t.j. do roku 2023. 

Nižšie nájdete tlačivá potrebné na 5 – ročné monitorovacie obdobie. Tlačivo k aktuálnemu roku je na stránku vkladané každoročne.

 

  Monitoring ČV_rok 2019

  Monitoring ČV_rok 2020

  Monitoring ČV_rok 2021

  Monitoring ČV_rok 2022

  Monitoring ČV_rok 2023