Program obnovy dediny 2021

Home / Program obnovy dediny 2021

 

Vážení žiadatelia v rámci Programu obnovy dediny 2021,
dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2021 bola sprístupnená webová aplikácia pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021 v rámci Programu obnovy dediny. Program obnovy dediny 2021 je realizovaný v gescii Slovenskej agentúry životného prostredia. Bližšie informácie týkajúce sa žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021 v rámci Programu obnovy dediny nájdete v usmernení pre žiadateľov.

Informujeme žiadateľov o podporu formou dotácie z Programu Obnovy Dediny 2021, že uzávierka žiadostí je 19. marec 2021 (do 18,00 hod). 

Upozorňujeme, že žiadosť musí byť opečiatkovaná, podpísaná štatutárnym orgánom a na Slovenskú agentúru životného prostredia doručená nielen v elektronickej, ale aj papierovej podobe. Z tohto dôvodu odporúčame vypĺňať elektronický formulár žiadosti v dostatočnom časovom predstihu, aby ste mali priestor na doručenie žiadosti v stanovenom termíne.

V prípade otázok nás kontaktujte alebo využite Často kladené otázky (FAQ).

 

 

Dokumenty na stiahnutie potrebné k žiadosti

 Usmernenie pre žiadateľov Programu obnovy dediny 2021

Príloha č. 1: Čestné prehlásenie mikroregionálneho združenia obcí k jeho členskej základni

Príloha č. 8: Čestné prehlásenie

Príloha č. 10: Položkovitý rozpočet projektu na rok 2021 do výšky požadovanej dotácie a vlastných zdrojov pre obce

Príloha č. 10: Položkovitý rozpočet projektu na rok 2021 do výšky požadovanej dotácie a vlastných zdrojov pre mikroregionálne združenia obcí

Príloha č. 11: Čestné prehlásenie

 Prílohy k žiadosti o podporu formou dotácie na rok 2021