Zmluvy z roku 2020

0

Toto tlačivo predkladá každý príjemca dotácie, ktorí získal podporu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny 2020 a túto dotáciu čerpal. Povinnosť ukladá článok VII. Povinnosti prijímateľa dotácie bod 14 zmluvy uzatvorenej medzi SAŽP (ako „poskytovateľ dotácie“) a príjemcom dotácie.

Monitorovacie obdobie je stanovené po dobu udržateľnosti – 5 rokov od ukončenia realizácie projektu t.j. do roku 2025. 

Nižšie nájdete tlačivá potrebné na 5 – ročné monitorovacie obdobie. Tlačivo k aktuálnemu roku je na stránku vkladané každoročne.

 

  Monitoring ČV_rok 2021

  Monitoring ČV_rok 2022

  Monitoring ČV_rok 2023

  Monitoring ČV_rok 2024