Author: Martin Siman (Martin Siman)

Home / Martin Siman
Článok

Publikácia STUDNE, ŽUMPY A MALÉ ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD /pri rodinných domoch/

13. september 202313. september 2023

Vážení návštevníci stránky, predstavujeme Vám voľne dostupnú publikáciu s názvom Studne, žumpy a malé čistiarne odpadových vôd pri rodinných domoch. Cieľom publikácie je laickej verejnosti podať informácie o procesných krokoch a povinnostiach vyplývajúcich z jednotlivý zákonov pri realizácii a následnom užívaní týchto stavieb. Publikácia je dostupná v časti Propagácia a osveta – Publikácie Tím POD

Článok

VYHODNOTENIE POD 2023 PO NAVÝŠENÍ ALOKÁCIE

30. august 202330. august 2023

Vážení žiadatelia, hromadné rozhodnutie ministra životného prostredia a zoznam úspešných žiadateľov o pridelení podpory z EF  po navýšení alokácie v rámci Programu obnovy dediny 2023 nájdete v časti Dotácie – Podporené žiadosti po navýšení alokácie (https://www.obnovadediny.sk/zoznam-podporenych-ziadatelov-po-navyseni-pod-2023/). Oznámenie o pridelení dotácie bude úspešným žiadateľom odoslané formou listu dňa 31.8.2023. Zároveň Vám v čo najkratšom čase (vzhľadom...

Článok

Doklady povinné ku Zmluve 2023

17. august 202317. august 2023

Vážení príjemcovia dotácie, dovoľte nám informovať Vás, že dnešným dňom boli zverejnené doklady potrebné ku Zmluve, ktoré je potrebné doručiť do 15.9.2023 Zoznam dokladov, vrátane predpísaných tlačív nájdete v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2023 pod nadpisom Zmluva 2023 (https://www.obnovadediny.sk/program-obnovy-dediny-2023/). Zároveň Vám bude v nasledujúcich dňoch zaslaný email od prideleného administrátora, ktorý bude spracovávať Vami predložené...

Článok

VYHODNOTENIE POD 2023

15. august 202315. august 2023

Vážení žiadatelia, hromadné rozhodnutie ministra životného prostredia a zoznam úspešných žiadateľov o pridelení podpory z EF v rámci Programu obnovy dediny 2023 nájdete v časti Dotácie – Podporené žiadosti (https://www.obnovadediny.sk/zoznam-podporenych-ziadatelov-pod-2023/). Oznámenie o pridelení dotácie bude úspešným žiadateľom odoslané formou listu dňa 16.8.2023. Zároveň Vám v čo najkratšom čase (vzhľadom na aktuálne dovolenkové obdobie) bude na emailovú adresu, ktorú ste uviedli...

Článok

Publikácia Ochrana a tvorba zelene vo vidieckej krajine

13. júl 202313. júl 2023

Vážení návštevníci stránky, predstavujeme Vám voľne dostupnú publikáciu s názvom Ochrana a tvorba zelene vo vidieckej krajine, ktorej obsahová stránka bola písaná čo najjednoduchšie pre laickú verejnosť. Je určená širokej verejnosti a poskytuje jednoduché a zrozumiteľné informácie o typoch verejných priestranstiev, o vhodnosti vysádzaných drevín a o kategorizácii typov výsadieb (plošná, líniová, bodová vegetácia). Možno aj s jej pomocou získate...

Článok

PROCESNÝ POSTUP POD

20. jún 202320. jún 2023

Vážení žiadatelia, dovoľte nám upovedomiť Vás na nasledovné procesné úkony Programu obnovy dediny vychádzajúce z postupov EF, a to prostredníctvom diagramu: Medzi krokom 4 a 5 je potrebný úkon zasadnutia Rady environmentálného fondu, preto Vás žiadame o trpezlivosť. O pridelení dotácie rozhoduje minister formou písomného rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie. Tento postup vyplýva zo zákona č. 587/2004...

Článok

DOTAZNÍK nielen pre PROGRAM OBNOVY DEDINY

6. jún 20236. júl 2023

Vážení návštevníci stránky, vyplnením anonymného dotazníka máte možnosť prispieť k informáciám o Vašej obci. Cieľom dotazníka je získať štatistické údaje k zapojenosti obcí do výziev, ktoré sú vyhlasované prostredníctvom rôznych grantov a dotácií a zároveň zistiť potrebu realizácie vhodných projektov pre skvalitnenie života na vidieku. Dotazník bolo možné vypĺňať do 30.júna 2023.  

Článok

UKONČENIE ADMINISTRATÍVNEJ KONTROLY a ďalší postup

15. máj 202315. máj 2023

Vážení žiadatelia o podporu, dovoľte nám upovedomiť Vás, že administratívna kontrola žiadostí bola ukončená. Ďalším procesným krokom je hodnotenie žiadostí. Z administratívnej kontroly vyvstal zoznam vyradených žiadateľov, ktorý nájdete v časti Dotácie – POD2023 – Zoznam žiadateľov POD 2023 (Vyradené žiadosti) Po ukončení hodnotenia nevyradených žiadostí bude v rovnakej časti stránky www.obnovadediny.sk zverejnený aj zoznam podporených...

Článok

UKONČENIE PODÁVANIA ŽIADOSTÍ 2023 a ďalší postup

4. apríl 20234. apríl 2023

Vážení žiadatelia, dovoľte nám informovať Vás, že podávanie žiadostí bolo po 2 mesiacoch otvorenej výzvy, dňa 03.04.2023 ukončené. Teší nás Váš každoročný veľký záujem o Program obnovy dediny. Aktuálne nasleduje proces administratívnej kontroly, v ktorej môže administratívny manažér zistiť nedostatky Vami predložených príloh ku žiadosti a následne Vás vyzve o doplnenie príloh, opravu administratívnych pochybení alebo doplnenie...

Článok

INFORMÁCIA: blížiaci sa termín uzávierky POD 2023

22. marec 202322. marec 2023

Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie v rámci POD 2023, dovoľte nám upozorniť Vás na blížiaci sa termín uzávierky podávania žiadostí, a to 03.04.2023. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosť o podporu formou dotácie pre rok 2023. Žiadame Vás aby ste dodržali bod č. 3 v rámci Usmernenia pre žiadateľov, ktoré nájdete na https://www.obnovadediny.sk/wp-content/uploads/2023/02/USMERNENIE-k-ziadosti-2023.pdf V prípade,...

  • 1
  • 2
  • 8