UPOZORNENIE K MONITORINGU POD 2018 – 2023

0

Vážení príjemcovia dotácii,

na základe zmluvy uzatvorenej medzi Slovenskou agentúrou životného prostredia (ďalej len SAŽP) a príjemcom dotácie (obec bez štatútu mesta príp. MR združenie) ste povinní každoročne predkladať Monitorovaciu správu po dobu trvania udržateľnosti.

V prípade nesplnenia tejto podmienky je SAŽP oprávnená udeliť finančné sankcie za nesplnenie podmienok uvedených v predmetnej zmluve!

V mesiaci marec a následne aj v týchto dňoch Vám bola na emailovú adresu – uvedenú vo Vami predloženej žiadosti – zaslaná výzva na doručenie monitorovacích správ. Z tohto dôvodu Vás žiadame o kontrolu Vašich emailových adries a splnenie si zmluvnej povinnosti.

Tlačivá pre monitorovacie obdobie nájdete na stránke https://www.obnovadediny.sk/monitoring-pod/ (horná lišta s názvom Program obnovy dediny – Monitoring POD), pričom jednotlivé tlačivá sú zaradené do príslušných ročníkov, a to podľa toho, v ktorom roku ste so SAŽP uzatvorili zmluvu o pridelení dotácie.

Na vyššie uvedenom linku si rozkliknete položku s názvom Zmluvy z roku XY (pričom XY je príslušný rok uzatvorenia zmluvy) a následne nájdete tlačivá a informáciu na aké dlhé obdobie ste povinní predkladať túto správu.

V prípade, že neviete v akom stave sú Vaše monitorovacie obdobia resp. potrebujete informáciu, ktoré tlačivá predložiť, prosím využite emailový kontakt podinfo@sazp.sk alebo https://www.obnovadediny.sk/kontakty/.

Tím POD