Category: Aktuality

Home / Aktuality
Článok

POD 2024 – Vyhlásenie výzvy do 02.09.2024

26. jún 202426. jún 2024

Vážení žiadatelia o dotáciu, dovoľte nám informovať Vás, že výzva na podávanie žiadostí v oblasti Program obnovy dediny 2024 je otvorená od 24.6.2024 do 02.09.2024. V rámci ročníka 2024 budete môcť podávať žiadosť iba v 2 činnostiach, pričom oproti minulému roku nastali viaceré zmeny, preto Vás žiadame o detailné prečítanie Špecifikácie pre ročník 2024 a jeho povinnú prílohu s názvom...

Článok

UPOZORNENIE K MONITORINGU POD 2018 – 2023

23. apríl 202424. apríl 2024

Vážení príjemcovia dotácii, na základe zmluvy uzatvorenej medzi Slovenskou agentúrou životného prostredia (ďalej len SAŽP) a príjemcom dotácie (obec bez štatútu mesta príp. MR združenie) ste povinní každoročne predkladať Monitorovaciu správu po dobu trvania udržateľnosti. V prípade nesplnenia tejto podmienky je SAŽP oprávnená udeliť finančné sankcie za nesplnenie podmienok uvedených v predmetnej zmluve! V mesiaci marec a následne...

Článok

MONITORING POD 2018 – 2023

17. január 202417. január 2024

Vážený príjemcovia dotácii, na stránke https://www.obnovadediny.sk/monitoring-pod/ na hornej lište s názvom Program obnovy dediny – Monitoring POD boli doplnené tlačivá pre Monitorovacie správy vzťahujúce sa k realizovaným projektom, a to v ročníkoch 2018 až 2023. Jednotlivé tlačivá sú rozdelené podľa toho, v ktorom roku ste so SAŽP uzatvorili zmluvu o pridelení dotácie tzn. na vyššie uvedenom linku si rozkliknete položku...

Článok

USMERNENIE pre príjemcu k čerpaniu a vyúčtovaniu dotácie 2023

6. október 20236. október 2023

Vážení príjemcovia dotácie, dovoľte nám informovať Vás, že dnešným dňom bolo zverejnené Usmernenie pre príjemcu dotácie v rámci Programu obnovy dediny 2023, ktoré nájdete v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2023: https://www.obnovadediny.sk/program-obnovy-dediny-2023/ Zároveň tu nájdete aj tlačivo s názvom Záverečné vyhodnotenie POD 2023, ktoré tvorí prílohu č. 2 Zmluvy a bude potrebné k vyúčtovaniu...

Článok

ÚSPEŠNÝ PROJEKT z Programu obnovy dediny 2017

27. september 202327. september 2023

Vážení návštevníci stránky, dovoľte nám vďaka reportáži RTVS predstaviť príkladný projekt v obci Kolbasov. Projekt bol realizovaný v roku 2017 aj vďaka finančným prostriedkom z Programu obnovy dediny.             Reportáž nájdete na facebookovej stránke RTVS: https://www.facebook.com/reginaRTVS/videos/180498961743567/ Dažďová záhrada v obci Kolbasov môže byť príkladom pre iné dediny, ktoré zvažujú podať...

Článok

Publikácia STUDNE, ŽUMPY A MALÉ ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD /pri rodinných domoch/

13. september 202313. september 2023

Vážení návštevníci stránky, predstavujeme Vám voľne dostupnú publikáciu s názvom Studne, žumpy a malé čistiarne odpadových vôd pri rodinných domoch. Cieľom publikácie je laickej verejnosti podať informácie o procesných krokoch a povinnostiach vyplývajúcich z jednotlivý zákonov pri realizácii a následnom užívaní týchto stavieb. Publikácia je dostupná v časti Propagácia a osveta – Publikácie Tím POD

Článok

VYHODNOTENIE POD 2023 PO NAVÝŠENÍ ALOKÁCIE

30. august 202330. august 2023

Vážení žiadatelia, hromadné rozhodnutie ministra životného prostredia a zoznam úspešných žiadateľov o pridelení podpory z EF  po navýšení alokácie v rámci Programu obnovy dediny 2023 nájdete v časti Dotácie – Podporené žiadosti po navýšení alokácie (https://www.obnovadediny.sk/zoznam-podporenych-ziadatelov-po-navyseni-pod-2023/). Oznámenie o pridelení dotácie bude úspešným žiadateľom odoslané formou listu dňa 31.8.2023. Zároveň Vám v čo najkratšom čase (vzhľadom...

Článok

Doklady povinné ku Zmluve 2023

17. august 202317. august 2023

Vážení príjemcovia dotácie, dovoľte nám informovať Vás, že dnešným dňom boli zverejnené doklady potrebné ku Zmluve, ktoré je potrebné doručiť do 15.9.2023 Zoznam dokladov, vrátane predpísaných tlačív nájdete v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2023 pod nadpisom Zmluva 2023 (https://www.obnovadediny.sk/program-obnovy-dediny-2023/). Zároveň Vám bude v nasledujúcich dňoch zaslaný email od prideleného administrátora, ktorý bude spracovávať Vami predložené...

Článok

VYHODNOTENIE POD 2023

15. august 202315. august 2023

Vážení žiadatelia, hromadné rozhodnutie ministra životného prostredia a zoznam úspešných žiadateľov o pridelení podpory z EF v rámci Programu obnovy dediny 2023 nájdete v časti Dotácie – Podporené žiadosti (https://www.obnovadediny.sk/zoznam-podporenych-ziadatelov-pod-2023/). Oznámenie o pridelení dotácie bude úspešným žiadateľom odoslané formou listu dňa 16.8.2023. Zároveň Vám v čo najkratšom čase (vzhľadom na aktuálne dovolenkové obdobie) bude na emailovú adresu, ktorú ste uviedli...

Článok

Publikácia Ochrana a tvorba zelene vo vidieckej krajine

13. júl 202313. júl 2023

Vážení návštevníci stránky, predstavujeme Vám voľne dostupnú publikáciu s názvom Ochrana a tvorba zelene vo vidieckej krajine, ktorej obsahová stránka bola písaná čo najjednoduchšie pre laickú verejnosť. Je určená širokej verejnosti a poskytuje jednoduché a zrozumiteľné informácie o typoch verejných priestranstiev, o vhodnosti vysádzaných drevín a o kategorizácii typov výsadieb (plošná, líniová, bodová vegetácia). Možno aj s jej pomocou získate...

  • 1
  • 2
  • 7