Monitoring POD

Home / Monitoring POD

 

Všetky zmluvy v rámci Programu obnovy dediny, uzatvorené medzi SAŽP (ďalej ako „poskytovateľ dotácie“) a obcou / mikroregionálnym združením obcí (ďalej ako „príjemca dotácie“) majú od roku 2018 zmluvne viazanú povinnosť písomne informovať poskytovateľa dotácie o charaktere a stave projektu. Povinnosť predkladania monitorovacej správy ukladá čl. VII. Povinnosti príjemcu dotácie predmetnej zmluvy. Písomne informovať poskytovateľa dotácie je stanovená na dobu udržateľnosti t.j. 5 rokov od realizácie projektu.

Príjemca dotácie môže predložiť vzor tlačiva „Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu dotácie“, ktoré je k dispozícií v časti DotácieMonitoring PODZmluvy z roku (príslušný rok, v ktorom bola uzatvorená zmluva)

Zmluvy z roku 2018

Zmluvy z roku 2019

Zmluvy z roku 2020

Zmluvy z roku 2021

Zmluvy z roku 2022

Zmluvy z roku 2023

alebo predložiť vlastný formát monitorovacej správy, ktorý bude obsahovať povinné náležitosti:

  • Názov príjemcu dotácie,
  • IČO príjemcu dotácie,
  • Číslo zmluvy (uzatvorenej v príslušnom roku),
  • Názov projektu uvedený na základe rozhodnutia ministra resp. v predmetnej zmluve v čl. IV., bod 1 a) Účel dotácie (Názov projektu),
  • Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa (nie je potrebné úradne overovať),
  • Okrúhlu pečiatku,
  • Dátum a miesto podpisu.

Príklad 1:

Obec XY uzatvorila zmluvu o poskytnutí podpory v roku 2018. Povinnosť písomne informovať o charaktere a stave projektu má od nasledujúceho kalendárneho roka počas najbližších piatich rokov t.j. od r. 2019 do r. 2023.

 

Príklad 2:

Obec XY uzatvorila zmluvu o poskytnutí podpory v roku 2018 a v roku 2021. Povinnosť písomne informovať o charaktere a stave projektu má od nasledujúceho kalendárneho roka počas najbližších piatich rokov t.j.:

– pre zmluvu uzatvorenú v roku 2018 platí 5 ročné obdobie v intervale 2019 až 2023,

– pre zmluvu uzatvorenú v roku 2021 platí 5 ročné obdobie v intervale 2022 až 2026.

 

Príklad 3:

Obec XY uzatvorila zmluvu o poskytnutí podpory v roku 2017 a v roku 2019. Povinnosť písomne informovať o charaktere a stave projektu má od nasledujúceho kalendárneho roka počas najbližších piatich rokov t.j.:

– pre zmluvu uzatvorenú v roku 2017 neplatí povinnosť predkladať monitorovaciu správu,

– pre zmluvu uzatvorenú v roku 2019 platí 5 ročné obdobie v intervale 2020 až 2024.