Monitoring POD

Home / Monitoring POD

Toto tlačivo predkladá každý príjemca dotácie, ktorí získal podporu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny v roku 2018 a túto dotáciu čerpal. Povinnosť ukladá čl. VII. Povinnosti prijímateľa bod 13 zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny 2018. Monitorovacie obdobie je stanovené pre 5 ročné obdobie tzn. do roku 2023.

Požadovaný dokument nájdete tu     stiahnuť

Tlačivo je potrebné podpísať úradne overeným podpisom, opečiatkovať, dátum ponecháte aktuálny a zaslať na adresu SAŽP.
Obálku môžete označiť s názvom Monitoring – POD 2018.

Tí, ktorí dotáciu získali v roku 2019 budú vyzývaní emailom koncom roka 2020 a rovnako nájdu potrebné tlačivo na našej stránke.