Súťaž o “Najkrajší chotár roka” 2019

Home / Súťaž o “Najkrajší chotár roka” 2019


Cieľom súťaže je upevniť multifunkčnú úlohu slovenského poľnohospodárstva a prispieť k tvorbe a ochrane životného prostredia na vidieku pri udržaní intenzity poľnohospodárskej výroby a uplatňovaní politiky rozvoja vidieka.

Súťaž o Najkrajší chotár roka je zameraná na podporu a propagáciu prístupu poľnohospodárskych subjektov k prepojeniu využívania prírodných zdrojov s tvorbou a udržiavaním kultúrnej krajiny v rôznych podmienkach hospodárenia na celom území Slovenska. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe na území Slovenskej republiky. Chotár je pre podmienky súťaže definovaný ako priestorová časť územia, na ktorom subjekt realizuje poľnohospodársku výrobu.

Do tohoročnej súťaže sa prihlásilo spolu 14 poľnohospodárskych firiem z rôznych regiónov Slovenska.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Klubom poľnohospodárskych novinárov Slovenska a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou. V hodnotiacej komisii má okrem vyššie uvedených vyhlasovateľov súťaže zastúpenie: Vidiecky parlament na Slovensku, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Slovenská agentúra životného prostredia a Agroinštitút Nitra, štátny podnik.

Hodnotiaca komisia si počas návštev jednotlivých firiem všímala využívanie pôdneho fondu, obrobenosť rohov pozemkov, okolie stĺpov elektrického a telefónneho vedenia, okolie hydrantov, závlah a stav úvratí, celkový stav porastov, rovnomernosť porastov, stupeň zaburinenia v poraste a v okolí prekážok a stĺpov, výskyt karanténnych burín, využívanie závlah, protierózne opatrenia, výrobné, prevádzkové a skladovacie priestory, hospodárske dvory, senníky, hnojné koncovky, pohodu zvierat, ochranu pred tepelnou záťažou, stav techniky a starostlivosť o ňu, stupeň diverzifikácie výroby, celkový dojem, a v neposlednom rade si komisia všíma aj to, či sú v regióne zdravé vzťahy a či poľnohospodárske farmy robia aj to, z čoho nemajú ekonomický profit, ale čo vytvára hodnoty a prínos aj pre nasledujúce generácie.

Výsledky 19. ročníka súťaže o „Najkrajší chotár roka 2019“

Na základe hodnotiacich kritérií určila odborná komisia nasledovné poradie :

Veľké farmy (nad 500 ha):

  1. PD Senica
  2. PD Lieskovec
  3. PPD Liptovská Teplička

Malé farmy (do 500 ha):

  1. Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty Ovocný strom s.r.o., Bošáca
  2. Včelia farma Orešany s.r.o., Dolné Orešany
  3. SOŠ pod Bánošom Banská Bystrica

 

Ostatní súťažiaci v súťaži o Najkrajší chotár na Slovensku 2019 podľa abecedy:

AGRO – Hniezdne s.r.o.

Biofarma Príroda, Stupava – Dúbravy

Hafirovica s.r.o., Oravská Polhora

Klára Kissová, SHR, Želiezovce

MOKAS a.s. Selešťany

Ranč Lhora s.r.o., Prejta

Štefan Olos, SHR, Hubová

Tajna vineyards & winery, Tajná

 

Fotogaléria z chotárov:

Foto: SAŽP