Súťaž o “Najkrajší chotár roka” 2018

Home / Súťaž o “Najkrajší chotár roka” 2018

Cieľom súťaže je upevniť multifunkčnú úlohu slovenského poľnohospodárstva a prispieť k tvorbe a ochrane životného prostredia na vidieku pri udržaní intenzity poľnohospodárskej výroby a uplatňovaní politiky rozvoja vidieka.

Súťaž o Najkrajší chotár roka je zameraná na podporu a propagáciu prístupu poľnohospodárskych subjektov k prepojeniu využívania prírodných zdrojov s tvorbou a udržiavaním kultúrnej krajiny v rôznych podmienkach hospodárenia na celom území Slovenska. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe na území Slovenskej republiky. Chotár je pre podmienky súťaže definovaný ako priestorová časť územia, na ktorom subjekt realizuje poľnohospodársku výrobu.

Do tohoročnej súťaže sa prihlásilo spolu 13 poľnohospodárskych firiem z rôznych regiónov Slovenska.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Klubom poľnohospodárskych novinárov Slovenska a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou. V hodnotiacej komisii má okrem vyššie uvedených vyhlasovateľov súťaže zastúpenie: Vidiecky parlament na Slovensku, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Slovenská agentúra životného prostredia a Agroinštitút Nitra, štátny podnik.

Hodnotiaca komisia si počas návštev jednotlivých firiem  všímala využívanie pôdneho fondu, obrobenosť rohov pozemkov, okolie stĺpov elektrického a telefónneho vedenia, okolie hydrantov, závlah a stav úvratí, celkový stav porastov, rovnomernosť porastov, stupeň zaburinenia v poraste a v okolí prekážok a stĺpov, výskyt karanténnych burín,  využívanie závlah, protierózne opatrenia, výrobné, prevádzkové a skladovacie priestory, hospodárske dvory, senníky,  hnojné koncovky,  pohodu zvierat,  ochranu pred  tepelnou záťažou, stav techniky a starostlivosť o ňu,  stupeň diverzifikácie výroby, celkový dojem, a v neposlednom rade si komisia  všíma  aj to, či sú v regióne zdravé vzťahy a či poľnohospodárske farmy robia aj to,  z čoho  nemajú ekonomický profit, ale čo vytvára hodnoty a prínos aj pre nasledujúce generácie.

Výsledky 18. ročníka súťaže o „Najkrajší chotár roka 2018“

Na základe hodnotiacich kritérií určila odborná komisia nasledovné poradie :

1.    Gazdovský dvor Branovo (okres Nové Zámky)

2.     Gazdovstvo Uhliská (okres Trenčín)

3.     Farma Veles Háj (okres Turčianske Teplice)

Ostatné zúčastnené poľnohospodárske firmy podľa abecedy:

  •  Farma Ďurčík, SHR, Telka – Halič (okres Lučenec)
  •  Gabriela Čechovičová, SHR, Jarná – Cífer (okres Trnava)
  •  Hydina Súlovce (okres Topoľčany)
  •  Hydinová farma Pačanský, Čačín (okres Banská Bystrica)
  •  Marián Glovaťák, SHR, Oravská Polhora (okres Námestovo)
Fotogaléria z chotárov:

Foto:  SAŽP