„European Rural Visions 2020: Krízy-Zmeny-Šance“

Home / „European Rural Visions 2020: Krízy-Zmeny-Šance“

Európska konferencia, ktorú zorganizovalo Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ďalej ARGE) sa uskutočnila v dňoch 6. – 7. marca 2014 vo Wroclawi. Cieľom konferencie bolo definovať a diskutovať o otázkach budúcnosti, ktorým čelia vidiecke regióny. V centre pozornosti stáli aj také témy ako demografické zmeny, ekonomika a vytváranie regionálnych hodnôt, klíma a energie, krajina, sídelný priestor a prírodné zdroje, ako aj spolupráca a sieťovanie. Hľadanie takých riešení ktoré zohľadnia rozmanitosť Európy a zabezpečia trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí.

Konferencie sa popri 150 účastníkoch z 10 európskych krajín zúčastnili aj Ivona Cimermanová (SAŽP), ktorá na konferencii vystúpila s príspevkom Kultúrne krajiny na Slovensku. Vo svojom príspevku predstavila pozitívne projekty a realizácie 3 víťazov súťaže Dedina roka a zároveň reprezentantov Slovenska v európskej súťaži o Európsku cenu obnovy dediny – Hrušov, Oravskú Lesnú a Liptovskú Tepličku.

Najvzácnejším hosťom bol dr. Erwin Pröll, predseda krajinskej vlády Dolného Rakúska (a predseda ARGE), ktorý vo svojom nosnom príspevku povedal: „Rozvoj dedín a vidieckych regiónov sa už viac nemôže redukovať na poľnohospodárstvo, ale siaha oveľa ďalej. Musíme sa vysporiadať s komplexným rozmerom rozvoja a vziať útokom výzvy, ktorým čelí naša spoločnosť“.

Takýmito výzvami sú demografické zmeny, klíma a energie, vytváranie regionálnych hodnôt v protiváhe globálnej ekonomiky, či zaobchádzanie s krajinou a pôdou. A práve nimi sa zaoberali aj prezentujúci vo svojich príspevkoch. Ako bolo na záver skonštatované, riešenie problémov nielen vidieka, ale celej Európy tkvie len vo vzájomnej interakcii mesta a vidieka, vzájomného bytia mestskej a vidieckej spoločnosti.

Pred konferenciou sa uskutočnil workshop pre účastníkov tohoročnej súťaže o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú ARGE organizuje v dvojročnom intervale. Za Slovensko sa workshopu zúčastnil starosta obce Malé Dvorníky (ako víťaz súťaže Dedina roka 2013) a Ivona Cimermanová ako porotkyňa európskej súťaže. Na workshope dostali účastníci cenné rady ohľadom svojej prezentácie v európskej súťaži počas výjazdového hodnotenia, na čo sa majú sústrediť, ako si majú zorganizovať čas počas hodnotenia a mohli sa aj vzájomne spoznať.

Sprievodným podujatím konferencie bola aj výstava fotografií prezentujúca rôznorodosť a krásu kultúrnej krajiny v európskych vidieckych oblastiach, ako aj vydanie dvojjazyčnej publikácie Rural Roadmap (Vidiecka „automapa“) ako vízie pre trvalo udržateľný rozvoj európskych dedín a spoločenstiev.

  Pozvánka a program konferencie

Fotogaléria zo stretnutia: