O webovom sídle

Home / O webovom sídle

Informácie o webovom sídle

Vážení návštevníci nachádzate sa na oficiálnej webovej stránke Programu obnovy dediny, ktorý bol založený uznesením vlády SR č. 222/1997. Nositeľom tohto programu je MŽP SR a finančným garantom Environmentálny fond. Odborným garantom a vykonávateľom programu bola poverená SAŽP.

Cieľ programu

Program obnovy dediny (POD) je úspešným nástrojom pre rozvoj vidieka v štátoch vyspelej Európy. Cieľom je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieka a vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny, rozvoj environmentálne vhodných hospodárskych aktivít s dôrazom na identitu a špecifiká tohto prostredia. Realizáciou mikroprojektov podporovaných prostredníctvom tohto programu sa skvalitňuje život na vidieku, zvyšuje sa potenciál územia, rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a ekologické povedomie obyvateľov.

Obsah webového sídla

• Informácie o vyhlásení výzvy na podanie žiadosti o dotáciu
• Usmernenie a dokumenty potrebné k podaniu žiadosti o dotáciu
• Rozhodnutie ministra životného prostredia o podpore úspešných žiadateľov
• Usmernenie a dokumenty potrebné k čerpaniu a vyúčtovaniu dotácie (týkajúce sa iba pre úspešných žiadateľov)
• Informácie k monitoringu Programu obnovy dediny
• Poradenstvo, osveta, propagácia, vzdelávanie, medzinárodná spolupráca a kontaktné osoby
• Štatistické údaje
• Informácie k Dedine roka
• FAQs týkajúce sa programu obnovy dediny

Obsahový správca a technický prevádzkovateľ

Slovenská agentúra životného prostredia
Program obnovy dediny
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

IČO: 00626031
DIČ: 2021125821