POD 2019 – uzávierka podávania žiadostí je 31. októbra 2018 do 18,00 hod.

1

Upozorňujeme žiadateľov o dotáciu z Programu Obnovy Dediny 2019, že uzávierka žiadostí je 31. októbra 2018 do 18,00 hod. (opečiatkovaná a podpísaná žiadosť musí byť do tohto termínu doručená na Slovenskú agentúru životného prostredia). Preto odporúčame vypĺňať elektronický formulár žiadosti v dostatočnom časovom predstihu, aby ste mali dostatok času aj na jeho doručenie poštou, prípadne osobne.