POD 2019 – od 10. septembra 2018 možné podať žiadosť o podporu formou dotácie

0

Vážení žiadatelia v rámci Programu obnovy dediny 2019, dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2019 bola sprístupnená webová aplikácia pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2019 v rámci Programu obnovy dediny. Program obnovy dediny 2019 je realizovaný v gescii Slovenskej agentúry životného prostredia. Bližšie informácie týkajúce sa žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2019 v rámci Programu obnovy dediny nájdete v usmernení pre žiadateľov.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Usmernenie pre žiadateľov podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny na rok 2019 k čerpaniu poskytnutej dotácie

Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2019 – VZOR

Príloha č. 1: Čestné prehlásenie mikroregionálneho združenia obcí k jeho členskej základni

Príloha č. 8, 11, 12: Čestné prehlásenie o nerelevantnosti prílohy so zdôvodnením

Príloha č. 10: Položkovitý rozpočet projektu na rok 2019 do výšky požadovanej dotácie a iných zdrojov pre obce

Príloha č. 10: Položkovitý rozpočet na projekt na rok 2019 do výšky požadovanej dotácie a iných zdrojov pre mikroregionálne združenia obcí

Súhlas so spracovaním osobných údajov