Aktuality

Home / Aktuality

POD 2023 – Vyhlásenie výzvy do 03.apríla 2023

Vážení žiadatelia, Dovoľte nám informovať Vás o možnosti podávania žiadostí o dotáciu v rámci Programu obnovy dediny 2023. V rámci tohto ročníka budete môcť podávať žiadosť v 3 činnostiach, avšak súčasťou tohto ročníka nie je Odpadové hospodárstvo a s tým súvisiaci nákup techniky, ktorá sa nevyskytuje ani v žiadnej inej činnosti tohtoročnej špecifikácie. Preto Vás žiadame o detailné prečítanie Špecifikácie pre ročník 2023 a Usmernenia pre žiadateľov, ktoré nájdete na v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2023. Oprávnený žiadateľ: iba obec bez štatútu mesta (nie obec so štatútom mesta ani mestská časť) Uzávierka žiadostí: 03. apríl 2023 Realizácia a vyúčtovanie projektov: 31.12.2023 (bez možnosti predlžovania) Všetky potrebné informácie k spôsobu podávaniu...

MONITOROVACIA SPRÁVA – zmluvy 2022

Vážení príjemcovia dotácie, v časti Dotácie – Monitoring POD – Zmluvy z roku 2022 sme zverejnili tlačivo týkajúce sa predloženia monitorovacej správy za prvý monitorovací rok vzťahujúci sa ku zmluve z roku 2022 (Program obnovy dediny 2022). Príjemcovia dotácie, ktorí mali vyhotovený dodatok týkajúci sa predĺženia lehoty čerpania finančných prostriedkov a s tým súvisiace predĺženie realizácie projektu sú povinní predložiť toto tlačivo najneskôr do 1/2024.

POVINNOSŤ PREDKLADANIA MONITORINGU PRE DOTÁCIE POSKYTNUTÉ V ROKOCH 2018 – 2022

Vážení príjemcovia dotácie, tento oznam sa týka všetkých príjemcov dotácie v rokoch 2018 až 2022. Dovoľte nám pripomenúť Vám povinnosť predkladať písomnú (monitorovaciu) správu po dobu udržateľnosti vyplývajúcu zo zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny. Bližšie informácie nájdete na: Dotácie – Monitoring POD

KONFERENCIA PROGRAM OBNOVY DEDINY – BIODIVERZITA V SAMOSPRÁVACH

Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu venovanú samosprávam, štátnej správe, podnikateľskému sektoru, projektovým manažérom, neziskovým a občianskym združeniam, aktivistom, študenom. Konferencia je zameraná na starostlivosť o zeleň, ochranu biodiverzity a možnosti získania podpory na predmetné činnosti. Účast je bezplatná a realizovaná prezenčnou formou s výnimkou dopravy na miesto konania, ktorú si účastník zabezpečuje a hradí na vlastné náklady.

DOKLADY KU ZMLUVE POD 2022

Vážení príjemcovia dotácie, dovoľte nám upozorniť Vás na blížiaci sa termín doručenia dokladov potrebných k vypracovaniu zmluvy. Doklady je potrebné doručiť do 20. októbra 2022. Ak SAŽP do tohto termínu nebude evidovať doklady ku zmluve (aspoň prostredníctvom emailu príslušného administratívneho pracovníka pre agendu POD), v takom prípade nie je možné vyhotoviť zmluvu, čím zaniká možnosť čerpania dotácie. Pokiaľ viete, že nemáte záujem poskytnutú dotáciu čerpať, žiadame Vás o predloženie tejto informácie s odôvodnením na hlavičkovom papieri obce.

ROZHODNUTIE O PRIDELENÍ DOTÁCIE 2022

Vážení žiadatelia, dovoľte nám oznámiť, že minister životného prostredia dňa 5. októbra 2022 rozhodol o pridelení dotácie v rámci Programu obnovy dediny 2022. Zoznamy jednotlivých žiadostí sú zverejnené v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2022 – Zoznam žiadateľov POD 2022. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na krátky časový priestor pre doručenie dokladov potrebných ku zmluve a následný proces podpisu zmluvy. Zoznam dokladov vrátane predpísaných tlačív nájdete v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2022 (Dokumenty ku zmluve). Tieto doklady je potrebné doručiť najneskôr do 20. októbra 2022. Vzhľadom na časový sklz agendy uverejňujeme aj Usmernenie k čerpaniu a následnému zúčtovaniu poskytnutej dotácie. Tím POD

INFORMÁCIA K PRIEBEHU AGENDY POD 2022

Vážení žiadatelia, dovoľte nám informovať Vás, že na SAŽP aktuálne prebiehajú procesné úkony týkajúce sa dožiadania potvrdení o nedoplatkoch v rámci Zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a Finančnej správy. Tieto doklady sú potrebné k podpisu zmluvy pre príjemcu dotácie. Vzhľadom na výrazný sklz celkového harmonogramu agendy a snahy SAŽP skrátiť potrebné administratívne úkony, pristúpila SAŽP k tomuto kroku ešte v čase, kedy nie sú známi príjemcovia dotácie pre ročník 2022. Z tohoto dôvodu sú tieto potvrdenia dožadované prostredníctvom portálu OverSi pre všetkých žiadateľov, ktorí podali žiadosť a neboli v procese administratívnej kontroly vyradení. Zoznam podporených žiadateľov bude zverejnený v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2022 – Zoznam...

UKONČENIE ADMINISTRATÍVNEJ KONTROLY 2022

Vážení žiadatelia dotácie POD 2022, dovoľte nám informovať Vás o aktuálnom priebehu procesu Programu obnovy dediny. Proces administratívnej kontroly bol ukončený v polovici augusta. Po tomto kroku nasleduje proces odborného hodnotenia, ktorý sa aktuálne nachádza už v druhej fáze, a preto Vás prosíme o Vašu trpezlivosť. Z procesu administratívnej kontroly vyvstal zoznam vyradených žiadateľov nespĺňajúcich základné podmienky uvedené v špecifikácií a usmernení pre žiadateľa. Tento zoznam nájdete v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2022 – Zoznam žiadateľov POD 2022 – Vyradené žiadosti. Z dôvodu krátkosti času a potrebných procesných úkonov, ktoré nie je možné zredukovať, Vás žiadame o naštudovanie si dokumentov potrebných k uzatvoreniu zmluvy. Tieto dokumenty budú potrebné pre žiadateľov,...

UKONČENIE PODÁVANIA ŽIADOSTÍ 2022

Vážení žiadatelia dotácie POD2022 dovoľte nám informovať Vás, že podávanie žiadostí bolo dňa 21.7.2022 ukončené. Aktuálne bude prebiehať administratívna kontrola fyzicky doručených žiadostí. V prípade, že manažér admin. kontroly zistí pochybenie vo Vami predložených dokladoch, vyzve Vás prostredníctvom emailu o doplnenie príloh, opravu administratívnych pochybení alebo doplnenie informácií potrebných pre následný proces odborného hodnotenia. Vzhľadom na neskoré vyhlásenie výzvy a s tým súvisiaci časový sklz harmonogramu POD je lehota na doručenie chýbajúcich príloh pre ročník 2022 stanovená na 3 pracovné dni od dožadovania manažérom administratívnej kontroly. Z tohoto dôvodu Vás žiadame, aby ste si Vami zadané emailové adresy v rámci podanej žiadosti v časti A.12...