Aktuality

Home / Aktuality

Publikácia STUDNE, ŽUMPY A MALÉ ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD /pri rodinných domoch/

Vážení návštevníci stránky, predstavujeme Vám voľne dostupnú publikáciu s názvom Studne, žumpy a malé čistiarne odpadových vôd pri rodinných domoch. Cieľom publikácie je laickej verejnosti podať informácie o procesných krokoch a povinnostiach vyplývajúcich z jednotlivý zákonov pri realizácii a následnom užívaní týchto stavieb. Publikácia je dostupná v časti Propagácia a osveta – Publikácie Tím POD

VYHODNOTENIE POD 2023 PO NAVÝŠENÍ ALOKÁCIE

Vážení žiadatelia, hromadné rozhodnutie ministra životného prostredia a zoznam úspešných žiadateľov o pridelení podpory z EF  po navýšení alokácie v rámci Programu obnovy dediny 2023 nájdete v časti Dotácie – Podporené žiadosti po navýšení alokácie (https://www.obnovadediny.sk/zoznam-podporenych-ziadatelov-po-navyseni-pod-2023/). Oznámenie o pridelení dotácie bude úspešným žiadateľom odoslané formou listu dňa 31.8.2023. Zároveň Vám v čo najkratšom čase (vzhľadom na aktuálne dovolenkové obdobie) bude na emailovú adresu, ktorú ste uviedli do žiadosti v bode A12 odoslaný email príslušným administrátorom, ktorý bude spracovávať Vašu zmluvu a bude Vašou kontaktnou osobou v prípade otázok. Čerpanie dotácie je možné až po podpise zmluvy medzi SAŽP a príjemcom...

Doklady povinné ku Zmluve 2023

Vážení príjemcovia dotácie, dovoľte nám informovať Vás, že dnešným dňom boli zverejnené doklady potrebné ku Zmluve, ktoré je potrebné doručiť do 15.9.2023 Zoznam dokladov, vrátane predpísaných tlačív nájdete v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2023 pod nadpisom Zmluva 2023 (https://www.obnovadediny.sk/program-obnovy-dediny-2023/). Zároveň Vám bude v nasledujúcich dňoch zaslaný email od prideleného administrátora, ktorý bude spracovávať Vami predložené doklady ku Zmluve ako aj samotnú zmluvu. Uvedené doklady sa budú vzťahovať aj pre príjemcov dotácie, ktorý sa budú nachádzať v zozname po navýšení alokácie. Tím POD

VYHODNOTENIE POD 2023

Vážení žiadatelia, hromadné rozhodnutie ministra životného prostredia a zoznam úspešných žiadateľov o pridelení podpory z EF v rámci Programu obnovy dediny 2023 nájdete v časti Dotácie – Podporené žiadosti (https://www.obnovadediny.sk/zoznam-podporenych-ziadatelov-pod-2023/). Oznámenie o pridelení dotácie bude úspešným žiadateľom odoslané formou listu dňa 16.8.2023. Zároveň Vám v čo najkratšom čase (vzhľadom na aktuálne dovolenkové obdobie) bude na emailovú adresu, ktorú ste uviedli do žiadosti v bode A12 odoslaný email príslušným administrátorom, ktorý bude spracovávať Vašu zmluvu a bude Vašou kontaktnou osobou v prípade otázok. Čerpanie dotácie je možné až po podpise zmluvy medzi SAŽP a príjemcom dotácie (štatutárom obce), pričom požadované doklady ku zmluve je potrebné predložiť do 15.9.2023. Upozorňujeme, že...

Publikácia Ochrana a tvorba zelene vo vidieckej krajine

Vážení návštevníci stránky, predstavujeme Vám voľne dostupnú publikáciu s názvom Ochrana a tvorba zelene vo vidieckej krajine, ktorej obsahová stránka bola písaná čo najjednoduchšie pre laickú verejnosť. Je určená širokej verejnosti a poskytuje jednoduché a zrozumiteľné informácie o typoch verejných priestranstiev, o vhodnosti vysádzaných drevín a o kategorizácii typov výsadieb (plošná, líniová, bodová vegetácia). Možno aj s jej pomocou získate cenné poznatky o tom, ako správne využiť a rozvinúť zelené priestory a prispieť k vytvoreniu zdravého a esteticky príjemného vidieckeho prostredia. Publikácia je dostupná v časti Propagácia a osveta – Publikácie Tím POD

PROCESNÝ POSTUP POD

Vážení žiadatelia, dovoľte nám upovedomiť Vás na nasledovné procesné úkony Programu obnovy dediny vychádzajúce z postupov EF, a to prostredníctvom diagramu: Medzi krokom 4 a 5 je potrebný úkon zasadnutia Rady environmentálného fondu, preto Vás žiadame o trpezlivosť. O pridelení dotácie rozhoduje minister formou písomného rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie. Tento postup vyplýva zo zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde.   Tím POD

DOTAZNÍK nielen pre PROGRAM OBNOVY DEDINY

Vážení návštevníci stránky, vyplnením anonymného dotazníka máte možnosť prispieť k informáciám o Vašej obci. Cieľom dotazníka je získať štatistické údaje k zapojenosti obcí do výziev, ktoré sú vyhlasované prostredníctvom rôznych grantov a dotácií a zároveň zistiť potrebu realizácie vhodných projektov pre skvalitnenie života na vidieku. Dotazník bolo možné vypĺňať do 30.júna 2023.  

UKONČENIE ADMINISTRATÍVNEJ KONTROLY a ďalší postup

Vážení žiadatelia o podporu, dovoľte nám upovedomiť Vás, že administratívna kontrola žiadostí bola ukončená. Ďalším procesným krokom je hodnotenie žiadostí. Z administratívnej kontroly vyvstal zoznam vyradených žiadateľov, ktorý nájdete v časti Dotácie – POD2023 – Zoznam žiadateľov POD 2023 (Vyradené žiadosti) Po ukončení hodnotenia nevyradených žiadostí bude v rovnakej časti stránky www.obnovadediny.sk zverejnený aj zoznam podporených a nepodporených žiadateľov v rámci Programu obnovy dediny 2023. Ďakujeme za trpezlivosť.   Tím POD

UKONČENIE PODÁVANIA ŽIADOSTÍ 2023 a ďalší postup

Vážení žiadatelia, dovoľte nám informovať Vás, že podávanie žiadostí bolo po 2 mesiacoch otvorenej výzvy, dňa 03.04.2023 ukončené. Teší nás Váš každoročný veľký záujem o Program obnovy dediny. Aktuálne nasleduje proces administratívnej kontroly, v ktorej môže administratívny manažér zistiť nedostatky Vami predložených príloh ku žiadosti a následne Vás vyzve o doplnenie príloh, opravu administratívnych pochybení alebo doplnenie informácií potrebných pre následný proces odborného hodnotenia, a to na email, ktorý ste zadali do žiadosti (v bode A.12). Na opravu/ doplnenie chýbajúcich príloh bude lehota 5 pracovných dní od vyzvania. Niektoré dožadované doklady bude potrebné zaslať prostredníctvom pošty alebo elektronickou schránkou slovensko.sk prípadne doručiť ich...