Aktuality

Home / Aktuality

UPOZORNENIE K MONITORINGU POD 2018 – 2023

Vážení príjemcovia dotácii, na základe zmluvy uzatvorenej medzi Slovenskou agentúrou životného prostredia (ďalej len SAŽP) a príjemcom dotácie (obec bez štatútu mesta príp. MR združenie) ste povinní každoročne predkladať Monitorovaciu správu po dobu trvania udržateľnosti. V prípade nesplnenia tejto podmienky je SAŽP oprávnená udeliť finančné sankcie za nesplnenie podmienok uvedených v predmetnej zmluve! V mesiaci marec a následne aj v týchto dňoch Vám bola na emailovú adresu – uvedenú vo Vami predloženej žiadosti – zaslaná výzva na doručenie monitorovacích správ. Z tohto dôvodu Vás žiadame o kontrolu Vašich emailových adries a splnenie si zmluvnej povinnosti. Tlačivá pre monitorovacie obdobie nájdete na stránke https://www.obnovadediny.sk/monitoring-pod/ (horná lišta s názvom...

MONITORING POD 2018 – 2023

Vážený príjemcovia dotácii, na stránke https://www.obnovadediny.sk/monitoring-pod/ na hornej lište s názvom Program obnovy dediny – Monitoring POD boli doplnené tlačivá pre Monitorovacie správy vzťahujúce sa k realizovaným projektom, a to v ročníkoch 2018 až 2023. Jednotlivé tlačivá sú rozdelené podľa toho, v ktorom roku ste so SAŽP uzatvorili zmluvu o pridelení dotácie tzn. na vyššie uvedenom linku si rozkliknete položku s názvom Zmluvy z roku (a príslušný rok uzatvorenia zmluvy) kde nájdete príslušné tlačivá a informáciu na aké dlhé obdobie ste povinný predkladať túto správu. Pokiaľ po rozkliknutí hlavnej lišty – časť Program obnovy dediny nevidíte poslednú záložku s názvom Monitoring POD, v takom prípade je potrebné zmenšiť rozlíšenie...

USMERNENIE pre príjemcu k čerpaniu a vyúčtovaniu dotácie 2023

Vážení príjemcovia dotácie, dovoľte nám informovať Vás, že dnešným dňom bolo zverejnené Usmernenie pre príjemcu dotácie v rámci Programu obnovy dediny 2023, ktoré nájdete v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2023: https://www.obnovadediny.sk/program-obnovy-dediny-2023/ Zároveň tu nájdete aj tlačivo s názvom Záverečné vyhodnotenie POD 2023, ktoré tvorí prílohu č. 2 Zmluvy a bude potrebné k vyúčtovaniu dotácie spolu s inými dokladmi. Prosím stiahnite si ho a vyplňte podľa potreby. Zoznam dokladov potrebných k čerpaniu a vyúčtovaniu nájdete ako samostatný .pdf súbor s názvom Sumár dokladov alebo na strane č. 1 a 7 predmetného Usmernenia. Odporúčame Vám naštudovať si Usmernenie pre príjemcu...

ÚSPEŠNÝ PROJEKT z Programu obnovy dediny 2017

Vážení návštevníci stránky, dovoľte nám vďaka reportáži RTVS predstaviť príkladný projekt v obci Kolbasov. Projekt bol realizovaný v roku 2017 aj vďaka finančným prostriedkom z Programu obnovy dediny.             Reportáž nájdete na facebookovej stránke RTVS: https://www.facebook.com/reginaRTVS/videos/180498961743567/ Dažďová záhrada v obci Kolbasov môže byť príkladom pre iné dediny, ktoré zvažujú podať žiadosť o finančné prostriedky v nasledujúcom ročníku Programu obnovy dediny. Tím POD

Publikácia STUDNE, ŽUMPY A MALÉ ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD /pri rodinných domoch/

Vážení návštevníci stránky, predstavujeme Vám voľne dostupnú publikáciu s názvom Studne, žumpy a malé čistiarne odpadových vôd pri rodinných domoch. Cieľom publikácie je laickej verejnosti podať informácie o procesných krokoch a povinnostiach vyplývajúcich z jednotlivý zákonov pri realizácii a následnom užívaní týchto stavieb. Publikácia je dostupná v časti Propagácia a osveta – Publikácie Tím POD

VYHODNOTENIE POD 2023 PO NAVÝŠENÍ ALOKÁCIE

Vážení žiadatelia, hromadné rozhodnutie ministra životného prostredia a zoznam úspešných žiadateľov o pridelení podpory z EF  po navýšení alokácie v rámci Programu obnovy dediny 2023 nájdete v časti Dotácie – Podporené žiadosti po navýšení alokácie (https://www.obnovadediny.sk/zoznam-podporenych-ziadatelov-po-navyseni-pod-2023/). Oznámenie o pridelení dotácie bude úspešným žiadateľom odoslané formou listu dňa 31.8.2023. Zároveň Vám v čo najkratšom čase (vzhľadom na aktuálne dovolenkové obdobie) bude na emailovú adresu, ktorú ste uviedli do žiadosti v bode A12 odoslaný email príslušným administrátorom, ktorý bude spracovávať Vašu zmluvu a bude Vašou kontaktnou osobou v prípade otázok. Čerpanie dotácie je možné až po podpise zmluvy medzi SAŽP a príjemcom...

Doklady povinné ku Zmluve 2023

Vážení príjemcovia dotácie, dovoľte nám informovať Vás, že dnešným dňom boli zverejnené doklady potrebné ku Zmluve, ktoré je potrebné doručiť do 15.9.2023 Zoznam dokladov, vrátane predpísaných tlačív nájdete v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2023 pod nadpisom Zmluva 2023 (https://www.obnovadediny.sk/program-obnovy-dediny-2023/). Zároveň Vám bude v nasledujúcich dňoch zaslaný email od prideleného administrátora, ktorý bude spracovávať Vami predložené doklady ku Zmluve ako aj samotnú zmluvu. Uvedené doklady sa budú vzťahovať aj pre príjemcov dotácie, ktorý sa budú nachádzať v zozname po navýšení alokácie. Tím POD

VYHODNOTENIE POD 2023

Vážení žiadatelia, hromadné rozhodnutie ministra životného prostredia a zoznam úspešných žiadateľov o pridelení podpory z EF v rámci Programu obnovy dediny 2023 nájdete v časti Dotácie – Podporené žiadosti (https://www.obnovadediny.sk/zoznam-podporenych-ziadatelov-pod-2023/). Oznámenie o pridelení dotácie bude úspešným žiadateľom odoslané formou listu dňa 16.8.2023. Zároveň Vám v čo najkratšom čase (vzhľadom na aktuálne dovolenkové obdobie) bude na emailovú adresu, ktorú ste uviedli do žiadosti v bode A12 odoslaný email príslušným administrátorom, ktorý bude spracovávať Vašu zmluvu a bude Vašou kontaktnou osobou v prípade otázok. Čerpanie dotácie je možné až po podpise zmluvy medzi SAŽP a príjemcom dotácie (štatutárom obce), pričom požadované doklady ku zmluve je potrebné predložiť do 15.9.2023. Upozorňujeme, že...

Publikácia Ochrana a tvorba zelene vo vidieckej krajine

Vážení návštevníci stránky, predstavujeme Vám voľne dostupnú publikáciu s názvom Ochrana a tvorba zelene vo vidieckej krajine, ktorej obsahová stránka bola písaná čo najjednoduchšie pre laickú verejnosť. Je určená širokej verejnosti a poskytuje jednoduché a zrozumiteľné informácie o typoch verejných priestranstiev, o vhodnosti vysádzaných drevín a o kategorizácii typov výsadieb (plošná, líniová, bodová vegetácia). Možno aj s jej pomocou získate cenné poznatky o tom, ako správne využiť a rozvinúť zelené priestory a prispieť k vytvoreniu zdravého a esteticky príjemného vidieckeho prostredia. Publikácia je dostupná v časti Propagácia a osveta – Publikácie Tím POD