Aktuality

Home / Aktuality

INFORMÁCIA: blížiaci sa termín uzávierky POD 2023

Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie v rámci POD 2023, dovoľte nám upozorniť Vás na blížiaci sa termín uzávierky podávania žiadostí, a to 03.04.2023. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosť o podporu formou dotácie pre rok 2023. Žiadame Vás aby ste dodržali bod č. 3 v rámci Usmernenia pre žiadateľov, ktoré nájdete na https://www.obnovadediny.sk/wp-content/uploads/2023/02/USMERNENIE-k-ziadosti-2023.pdf V prípade, že žiadosť zasielate prostredníctvom elektronickej schránky slovensko.sk je potrebné zvoliť si nasledovnú variantu: Všeobecná agenda – rozhodnutie do vlastných rúk s fikciou doručenia Umožňuje doručiť elektronický úradný dokument adresátovi (fyzickej osobe, podnikateľovi, právnickej osobe), ktorého elektronická schránka je aktivovaná na doručovanie. Od adresáta sa vyžaduje...

Dedina roka 2023 – prihlasovanie

Vážení návštevníci stránky, dovoľte nám informovať Vás o možnosti zapojenia Vašej obce do 12. ročníka ocenenia s názvom Dedina roka 2023. Najlepšia obec získa titul Laureát Dediny roka 2023 a tým získa možnosť reprezentovať svoju obec na medzinárodnej súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Ďalšími ocenenými kategóriami sú Dedina ako hospodár, Dedina ako klenotnica, Dedina ako maľovaná a Dedina ako partner. Prihlásené obce sú hodnotené hodnotiacou komisiou v mesiacoch máj až august. Vyhlasovateľ: MŽP SR a SAŽP Organizátor: SAŽP Generálny partner: COOP Jednota Slovensko, s.d. Mediálny partner: RTVS, Rádio Regina Ostatní partneri: MD SR, MPRV SR, Spolok pre obnovu dediny, ZMOS, Národné osvetové centrum, Spoločnosť...

POD 2023 – Vyhlásenie výzvy do 03.apríla 2023

Vážení žiadatelia, Dovoľte nám informovať Vás o možnosti podávania žiadostí o dotáciu v rámci Programu obnovy dediny 2023. V rámci tohto ročníka budete môcť podávať žiadosť v 3 činnostiach, avšak súčasťou tohto ročníka nie je Odpadové hospodárstvo a s tým súvisiaci nákup techniky, ktorá sa nevyskytuje ani v žiadnej inej činnosti tohtoročnej špecifikácie. Preto Vás žiadame o detailné prečítanie Špecifikácie pre ročník 2023 a Usmernenia pre žiadateľov, ktoré nájdete na v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2023. Oprávnený žiadateľ: iba obec bez štatútu mesta (nie obec so štatútom mesta ani mestská časť) Uzávierka žiadostí: 03. apríl 2023 Realizácia a vyúčtovanie projektov: 31.12.2023 (bez možnosti predlžovania) Všetky potrebné informácie k spôsobu podávaniu...

MONITOROVACIA SPRÁVA – zmluvy 2022

Vážení príjemcovia dotácie, v časti Dotácie – Monitoring POD – Zmluvy z roku 2022 sme zverejnili tlačivo týkajúce sa predloženia monitorovacej správy za prvý monitorovací rok vzťahujúci sa ku zmluve z roku 2022 (Program obnovy dediny 2022). Príjemcovia dotácie, ktorí mali vyhotovený dodatok týkajúci sa predĺženia lehoty čerpania finančných prostriedkov a s tým súvisiace predĺženie realizácie projektu sú povinní predložiť toto tlačivo najneskôr do 1/2024.

POVINNOSŤ PREDKLADANIA MONITORINGU PRE DOTÁCIE POSKYTNUTÉ V ROKOCH 2018 – 2022

Vážení príjemcovia dotácie, tento oznam sa týka všetkých príjemcov dotácie v rokoch 2018 až 2022. Dovoľte nám pripomenúť Vám povinnosť predkladať písomnú (monitorovaciu) správu po dobu udržateľnosti vyplývajúcu zo zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny. Bližšie informácie nájdete na: Dotácie – Monitoring POD

KONFERENCIA PROGRAM OBNOVY DEDINY – BIODIVERZITA V SAMOSPRÁVACH

Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu venovanú samosprávam, štátnej správe, podnikateľskému sektoru, projektovým manažérom, neziskovým a občianskym združeniam, aktivistom, študenom. Konferencia je zameraná na starostlivosť o zeleň, ochranu biodiverzity a možnosti získania podpory na predmetné činnosti. Účast je bezplatná a realizovaná prezenčnou formou s výnimkou dopravy na miesto konania, ktorú si účastník zabezpečuje a hradí na vlastné náklady.

DOKLADY KU ZMLUVE POD 2022

Vážení príjemcovia dotácie, dovoľte nám upozorniť Vás na blížiaci sa termín doručenia dokladov potrebných k vypracovaniu zmluvy. Doklady je potrebné doručiť do 20. októbra 2022. Ak SAŽP do tohto termínu nebude evidovať doklady ku zmluve (aspoň prostredníctvom emailu príslušného administratívneho pracovníka pre agendu POD), v takom prípade nie je možné vyhotoviť zmluvu, čím zaniká možnosť čerpania dotácie. Pokiaľ viete, že nemáte záujem poskytnutú dotáciu čerpať, žiadame Vás o predloženie tejto informácie s odôvodnením na hlavičkovom papieri obce.

ROZHODNUTIE O PRIDELENÍ DOTÁCIE 2022

Vážení žiadatelia, dovoľte nám oznámiť, že minister životného prostredia dňa 5. októbra 2022 rozhodol o pridelení dotácie v rámci Programu obnovy dediny 2022. Zoznamy jednotlivých žiadostí sú zverejnené v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2022 – Zoznam žiadateľov POD 2022. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na krátky časový priestor pre doručenie dokladov potrebných ku zmluve a následný proces podpisu zmluvy. Zoznam dokladov vrátane predpísaných tlačív nájdete v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2022 (Dokumenty ku zmluve). Tieto doklady je potrebné doručiť najneskôr do 20. októbra 2022. Vzhľadom na časový sklz agendy uverejňujeme aj Usmernenie k čerpaniu a následnému zúčtovaniu poskytnutej dotácie. Tím POD

INFORMÁCIA K PRIEBEHU AGENDY POD 2022

Vážení žiadatelia, dovoľte nám informovať Vás, že na SAŽP aktuálne prebiehajú procesné úkony týkajúce sa dožiadania potvrdení o nedoplatkoch v rámci Zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a Finančnej správy. Tieto doklady sú potrebné k podpisu zmluvy pre príjemcu dotácie. Vzhľadom na výrazný sklz celkového harmonogramu agendy a snahy SAŽP skrátiť potrebné administratívne úkony, pristúpila SAŽP k tomuto kroku ešte v čase, kedy nie sú známi príjemcovia dotácie pre ročník 2022. Z tohoto dôvodu sú tieto potvrdenia dožadované prostredníctvom portálu OverSi pre všetkých žiadateľov, ktorí podali žiadosť a neboli v procese administratívnej kontroly vyradení. Zoznam podporených žiadateľov bude zverejnený v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2022 – Zoznam...