Aktuality

Home / Aktuality

ROZHODNUTIE O PRIDELENÍ DOTÁCIE 2022

Vážení žiadatelia, dovoľte nám oznámiť, že minister životného prostredia dňa 5. októbra 2022 rozhodol o pridelení dotácie v rámci Programu obnovy dediny 2022. Zoznamy jednotlivých žiadostí sú zverejnené v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2022 – Zoznam žiadateľov POD 2022. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na krátky časový priestor pre doručenie dokladov potrebných ku zmluve a následný proces podpisu zmluvy. Zoznam dokladov vrátane predpísaných tlačív nájdete v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2022 (Dokumenty ku zmluve). Tieto doklady je potrebné doručiť najneskôr do 20. októbra 2022. Vzhľadom na časový sklz agendy uverejňujeme aj Usmernenie k čerpaniu a následnému zúčtovaniu poskytnutej dotácie. Tím POD

INFORMÁCIA K PRIEBEHU AGENDY POD 2022

Vážení žiadatelia, dovoľte nám informovať Vás, že na SAŽP aktuálne prebiehajú procesné úkony týkajúce sa dožiadania potvrdení o nedoplatkoch v rámci Zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a Finančnej správy. Tieto doklady sú potrebné k podpisu zmluvy pre príjemcu dotácie. Vzhľadom na výrazný sklz celkového harmonogramu agendy a snahy SAŽP skrátiť potrebné administratívne úkony, pristúpila SAŽP k tomuto kroku ešte v čase, kedy nie sú známi príjemcovia dotácie pre ročník 2022. Z tohoto dôvodu sú tieto potvrdenia dožadované prostredníctvom portálu OverSi pre všetkých žiadateľov, ktorí podali žiadosť a neboli v procese administratívnej kontroly vyradení. Zoznam podporených žiadateľov bude zverejnený v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2022 – Zoznam...

UKONČENIE ADMINISTRATÍVNEJ KONTROLY 2022

Vážení žiadatelia dotácie POD 2022, dovoľte nám informovať Vás o aktuálnom priebehu procesu Programu obnovy dediny. Proces administratívnej kontroly bol ukončený v polovici augusta. Po tomto kroku nasleduje proces odborného hodnotenia, ktorý sa aktuálne nachádza už v druhej fáze, a preto Vás prosíme o Vašu trpezlivosť. Z procesu administratívnej kontroly vyvstal zoznam vyradených žiadateľov nespĺňajúcich základné podmienky uvedené v špecifikácií a usmernení pre žiadateľa. Tento zoznam nájdete v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2022 – Zoznam žiadateľov POD 2022 – Vyradené žiadosti. Z dôvodu krátkosti času a potrebných procesných úkonov, ktoré nie je možné zredukovať, Vás žiadame o naštudovanie si dokumentov potrebných k uzatvoreniu zmluvy. Tieto dokumenty budú potrebné pre žiadateľov,...

UKONČENIE PODÁVANIA ŽIADOSTÍ 2022

Vážení žiadatelia dotácie POD2022 dovoľte nám informovať Vás, že podávanie žiadostí bolo dňa 21.7.2022 ukončené. Aktuálne bude prebiehať administratívna kontrola fyzicky doručených žiadostí. V prípade, že manažér admin. kontroly zistí pochybenie vo Vami predložených dokladoch, vyzve Vás prostredníctvom emailu o doplnenie príloh, opravu administratívnych pochybení alebo doplnenie informácií potrebných pre následný proces odborného hodnotenia. Vzhľadom na neskoré vyhlásenie výzvy a s tým súvisiaci časový sklz harmonogramu POD je lehota na doručenie chýbajúcich príloh pre ročník 2022 stanovená na 3 pracovné dni od dožadovania manažérom administratívnej kontroly. Z tohoto dôvodu Vás žiadame, aby ste si Vami zadané emailové adresy v rámci podanej žiadosti v časti A.12...

UPOZORNENIE pre žiadateľov POD 2022

Vážení žiadatelia o dotáciu POD 2022, dovoľte nám upozorniť Vás na blížiaci sa termín uzávierky podávania žiadostí tj. do 21.7.2022 do 15:00 hod. Po uzatvorení podávania žiadostí bude nasledovať proces administratívnej kontroly, ktorá v dôsledku neskorého vyhlásenia výzvy bude vykonaná v krátkom časovom úseku. Bližšie informácie k tejto kontrole budú zverejnené dňa 22.7.2022 na tejto stránke v časti „Domov“. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že je potrebné dbať na správnosť dokladov a správnosť zaslania žiadosti. Výška požadovanej dotácie a vlastných zdrojov v rozpočte (príloha 10) musí byť rovnaká ako v žiadosti v časti D a zároveň Vami predložený rozpočet je považovaný za záväzný pre proces...

POD2022 – podávanie žiadostí do 21. júla 2022

Vážení žiadatelia, dovoľte nám informovať Vás o možnosti podávania žiadostí o dotáciu v rámci Programu obnovy dediny 2022. V rámci tohto ročníka je možné podať žiadosť iba v 2 činnostiach a to činnosť POD1 – Kvalita životného prostredia a činnosť POD3 – Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta. Uzávierka žiadostí: 21.07.2022 do 15:00 hod. Realizácia a vyúčtovanie projektov: 31.10.2022 Bližšie informácie nájdete v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2022 (TU). Tím POD

Informácia k predkladaniu Monitorovacích správ

Dovoľte nám upozorniť Vás ako príjemcov dotácií, že v nasledujúcich dňoch bude SAŽP prostredníctvom emailovej schránky podinfo@sazp.sk odosielať email na doplnenie chýbajúcich čestných vyhlásení k Monitorovaciemu obdobiu, vzťahujúci sa na projekty realizované z dotácie, ktorá bola zmluvne poskytnutá v rámci Programu obnovy dediny 2018. Bližšie informácie nájdete aj na: Monitoring POD – Program Obnova dediny   Tím POD

Monitoring realizovaných projektov

Vážení príjemcovia dotácie, dovoľte nám informovať Vás o zverejnení ďalších tlačív potrebných k uskutočneniu Monitoringu realizovaných projektov vyplývajúcich z čl. VII. Povinnosti príjemcu dotácie zmluvy medzi SAŽP a príjemcom dotácie. Všetky potrebné informácie a tlačivá nájdete v časti Dotácie – Monitoring POD. Tím POD  

POD 2021 – doklady k čerpaniu

Vážení príjemcovia dotácie 2021, dovoľte nám informovať Vás o zverejnení dokumentov potrebných k čerpaniu dotácie poskytnutej z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny. Všetky potrebné dokumenty nájdete v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2021. V prípade otázok k čerpaniu dotácie kontaktujte finančného manažéra alebo využite Často kladené otázky (FAQ). Kontakt nájdete v Usmernení pre príjemcov podpory z Environmentálneho fondu v časti E. komunikácia. Tím POD