UKONČENIE PODÁVANIA ŽIADOSTÍ 2022

0

Vážení žiadatelia dotácie POD2022 dovoľte nám informovať Vás, že podávanie žiadostí bolo dňa 21.7.2022 ukončené. Aktuálne bude prebiehať administratívna kontrola fyzicky doručených žiadostí. V prípade, že manažér admin. kontroly zistí pochybenie vo Vami predložených dokladoch, vyzve Vás prostredníctvom emailu o doplnenie príloh, opravu administratívnych pochybení alebo doplnenie informácií potrebných pre následný proces odborného hodnotenia.

Vzhľadom na neskoré vyhlásenie výzvy a s tým súvisiaci časový sklz harmonogramu POD je lehota na doručenie chýbajúcich príloh pre ročník 2022 stanovená na 3 pracovné dni od dožadovania manažérom administratívnej kontroly. Z tohoto dôvodu Vás žiadame, aby ste si Vami zadané emailové adresy v rámci podanej žiadosti v časti A.12 (nie email, ktorým ste sa registrovali do webaplikácie) priebežne kontrolovali, uvoľňovali priestor emailovej schránky príp. kontrolovali spam. Dožadované doklady je potrebné zasielať prostredníctvom pošty, elektronickou schránkou slovensko.sk alebo osobne.

Rovnako pre krátkosť času už uverejňujeme doklady potrebné ku Zmluve pre príjemcu dotácie, ktoré nájdete v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2022 pod názvom Dokumenty k uzatvoreniu zmluvy. Tieto dokumenty budú potrebné pre žiadateľov, ktorí sa stanú úspešnými a podpisom ministra im bude dotácia pridelená, avšak pre predpokladaný krátky časový úsek na realizáciu projektov od schválenia dotácie Vás chceme požiadať o predprípravu týchto dokumentov.

Veľmi nás teší Váš každoročný záujem o Program obnovy dediny.

Tím POD