UPOZORNENIE pre žiadateľov POD 2022

0

Vážení žiadatelia o dotáciu POD 2022, dovoľte nám upozorniť Vás na blížiaci sa termín uzávierky podávania žiadostí tj. do 21.7.2022 do 15:00 hod. Po uzatvorení podávania žiadostí bude nasledovať proces administratívnej kontroly, ktorá v dôsledku neskorého vyhlásenia výzvy bude vykonaná v krátkom časovom úseku. Bližšie informácie k tejto kontrole budú zverejnené dňa 22.7.2022 na tejto stránke v časti „Domov“.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že je potrebné dbať na správnosť dokladov a správnosť zaslania žiadosti. Výška požadovanej dotácie a vlastných zdrojov v rozpočte (príloha 10) musí byť rovnaká ako v žiadosti v časti D a zároveň Vami predložený rozpočet je považovaný za záväzný pre proces odborného hodnotenia.

V prípade, že Váš projektový zámer alebo jeho časť bol/a uskutočnený/á v oprávnenom období tj. od 1.1. – 31.10.2022, náklady na projekt boli hradené z Vašich vlastných zdrojov a zároveň je projekt v súlade s činnosťami uvedenými v špecifikácií, v takom prípade si prosím k procesu administratívnej kontroly pripravte doklady súvisiace s vyúčtovaním projektu (prieskum trhu jednotlivých dodávateľov, objednávka príp. už faktúra dodávateľa a prípadný rozpočet od dodávateľa). Prieskum trhu bude povinnou súčasťou dokumentácie každého žiadateľa.

INFORMÁCIA K ODOSLANIU ŽIADOSTI

Žiadosť a povinné prílohy je potrebné zaslať poštovou prepravou ALEBO elektronickou schránkou.

V prípade, že žiadosť zasielate prostredníctvom elektronickej schránky slovensko.sk je potrebné zvoliť si nasledovnú variantu:

Všeobecná agenda – rozhodnutie do vlastných rúk s fikciou doručenia

Umožňuje doručiť elektronický úradný dokument adresátovi (fyzickej osobe, podnikateľovi, právnickej osobe), ktorého elektronická schránka je aktivovaná na doručovanie. Od adresáta sa vyžaduje potvrdenie notifikácie o doručení, ktorá je podmienkou sprístupnenia obsahu elektronickej správy. V prípade, že adresát notifikáciu o doručení počas úložnej lehoty neprevezme, po jej márnom uplynutí sa elektronická správa považuje za doručenú (§ 32 ods. 5 písm. b) zákona o e-Governmente). Úložná lehota je 15 dní a začína plynúť deň nasledujúci po dni, keď sa elektronická správa sprístupní adresátovi v elektronickej schránke.

V opačnom prípade bude Vaša žiadosť považovaná za nepodpísanú.

V prípade, že žiadosť posielate poštovou prepravou, nie je potrebné ju opakovane zasielať ešte aj cez elektronickú schránku.

Tím POD