INFORMÁCIA: blížiaci sa termín uzávierky POD 2023

0

Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie v rámci POD 2023, dovoľte nám upozorniť Vás na blížiaci sa termín uzávierky podávania žiadostí, a to 03.04.2023. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosť o podporu formou dotácie pre rok 2023. Žiadame Vás aby ste dodržali bod č. 3 v rámci Usmernenia pre žiadateľov, ktoré nájdete na https://www.obnovadediny.sk/wp-content/uploads/2023/02/USMERNENIE-k-ziadosti-2023.pdf

V prípade, že žiadosť zasielate prostredníctvom elektronickej schránky slovensko.sk je potrebné zvoliť si nasledovnú variantu:

Všeobecná agenda – rozhodnutie do vlastných rúk s fikciou doručenia
Umožňuje doručiť elektronický úradný dokument adresátovi (fyzickej osobe, podnikateľovi, právnickej osobe), ktorého elektronická schránka je aktivovaná na doručovanie. Od adresáta sa vyžaduje potvrdenie notifikácie o doručení, ktorá je podmienkou sprístupnenia obsahu elektronickej správy. V prípade, že adresát notifikáciu o doručení počas úložnej lehoty neprevezme, po jej márnom uplynutí sa elektronická správa považuje za doručenú (§ 32 ods. 5 písm. b) zákona o e-Governmente). Úložná lehota je 15 dní a začína plynúť deň nasledujúci po dni, keď sa elektronická správa sprístupní adresátovi v elektronickej schránke.

Ak si cez schránku slovensko.sk zvolíte inú variantu Vaša žiadosť sa bude považovať za elektronicky nepodpísanú a bude vyradená. V prípade, že žiadosť posielate klasickou poštou alebo ste ju doniesli osobne, nie je potrebné ju opakovane zasielať ešte aj cez elektronickú schránku.

Po zaevidovaní všetkých žiadostí bude nasledovať proces administratívnej kontroly. V prípade, že Vašej žiadosti bude niečo chýbať alebo bude potrebná náprava, budete vyzvaný na email, ktorý ste uviedli do žiadosti, a preto Vás žiadame o vyprázdnenie Vašich emailových schránok. Na tento úkon bude stanovených iba 5 pracovných dní od vyzvania.

 

Tím POD