Aktuality

Home / Aktuality

DOTAZNÍK nielen pre PROGRAM OBNOVY DEDINY

Vážení návštevníci stránky, vyplnením anonymného dotazníka máte možnosť prispieť k informáciám o Vašej obci. Cieľom dotazníka je získať štatistické údaje k zapojenosti obcí do výziev, ktoré sú vyhlasované prostredníctvom rôznych grantov a dotácií a zároveň zistiť potrebu realizácie vhodných projektov pre skvalitnenie života na vidieku. Dotazník bolo možné vypĺňať do 30.júna 2023.  

UKONČENIE ADMINISTRATÍVNEJ KONTROLY a ďalší postup

Vážení žiadatelia o podporu, dovoľte nám upovedomiť Vás, že administratívna kontrola žiadostí bola ukončená. Ďalším procesným krokom je hodnotenie žiadostí. Z administratívnej kontroly vyvstal zoznam vyradených žiadateľov, ktorý nájdete v časti Dotácie – POD2023 – Zoznam žiadateľov POD 2023 (Vyradené žiadosti) Po ukončení hodnotenia nevyradených žiadostí bude v rovnakej časti stránky www.obnovadediny.sk zverejnený aj zoznam podporených a nepodporených žiadateľov v rámci Programu obnovy dediny 2023. Ďakujeme za trpezlivosť.   Tím POD

UKONČENIE PODÁVANIA ŽIADOSTÍ 2023 a ďalší postup

Vážení žiadatelia, dovoľte nám informovať Vás, že podávanie žiadostí bolo po 2 mesiacoch otvorenej výzvy, dňa 03.04.2023 ukončené. Teší nás Váš každoročný veľký záujem o Program obnovy dediny. Aktuálne nasleduje proces administratívnej kontroly, v ktorej môže administratívny manažér zistiť nedostatky Vami predložených príloh ku žiadosti a následne Vás vyzve o doplnenie príloh, opravu administratívnych pochybení alebo doplnenie informácií potrebných pre následný proces odborného hodnotenia, a to na email, ktorý ste zadali do žiadosti (v bode A.12). Na opravu/ doplnenie chýbajúcich príloh bude lehota 5 pracovných dní od vyzvania. Niektoré dožadované doklady bude potrebné zaslať prostredníctvom pošty alebo elektronickou schránkou slovensko.sk prípadne doručiť ich...

INFORMÁCIA: blížiaci sa termín uzávierky POD 2023

Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie v rámci POD 2023, dovoľte nám upozorniť Vás na blížiaci sa termín uzávierky podávania žiadostí, a to 03.04.2023. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosť o podporu formou dotácie pre rok 2023. Žiadame Vás aby ste dodržali bod č. 3 v rámci Usmernenia pre žiadateľov, ktoré nájdete na https://www.obnovadediny.sk/wp-content/uploads/2023/02/USMERNENIE-k-ziadosti-2023.pdf V prípade, že žiadosť zasielate prostredníctvom elektronickej schránky slovensko.sk je potrebné zvoliť si nasledovnú variantu: Všeobecná agenda – rozhodnutie do vlastných rúk s fikciou doručenia Umožňuje doručiť elektronický úradný dokument adresátovi (fyzickej osobe, podnikateľovi, právnickej osobe), ktorého elektronická schránka je aktivovaná na doručovanie. Od adresáta sa vyžaduje...

Dedina roka 2023 – prihlasovanie

Vážení návštevníci stránky, dovoľte nám informovať Vás o možnosti zapojenia Vašej obce do 12. ročníka ocenenia s názvom Dedina roka 2023. Najlepšia obec získa titul Laureát Dediny roka 2023 a tým získa možnosť reprezentovať svoju obec na medzinárodnej súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Ďalšími ocenenými kategóriami sú Dedina ako hospodár, Dedina ako klenotnica, Dedina ako maľovaná a Dedina ako partner. Prihlásené obce sú hodnotené hodnotiacou komisiou v mesiacoch máj až august. Vyhlasovateľ: MŽP SR a SAŽP Organizátor: SAŽP Generálny partner: COOP Jednota Slovensko, s.d. Mediálny partner: RTVS, Rádio Regina Ostatní partneri: MD SR, MPRV SR, Spolok pre obnovu dediny, ZMOS, Národné osvetové centrum, Spoločnosť...

POD 2023 – Vyhlásenie výzvy do 03.apríla 2023

Vážení žiadatelia, Dovoľte nám informovať Vás o možnosti podávania žiadostí o dotáciu v rámci Programu obnovy dediny 2023. V rámci tohto ročníka budete môcť podávať žiadosť v 3 činnostiach, avšak súčasťou tohto ročníka nie je Odpadové hospodárstvo a s tým súvisiaci nákup techniky, ktorá sa nevyskytuje ani v žiadnej inej činnosti tohtoročnej špecifikácie. Preto Vás žiadame o detailné prečítanie Špecifikácie pre ročník 2023 a Usmernenia pre žiadateľov, ktoré nájdete na v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2023. Oprávnený žiadateľ: iba obec bez štatútu mesta (nie obec so štatútom mesta ani mestská časť) Uzávierka žiadostí: 03. apríl 2023 Realizácia a vyúčtovanie projektov: 31.12.2023 (bez možnosti predlžovania) Všetky potrebné informácie k spôsobu podávaniu...

MONITOROVACIA SPRÁVA – zmluvy 2022

Vážení príjemcovia dotácie, v časti Dotácie – Monitoring POD – Zmluvy z roku 2022 sme zverejnili tlačivo týkajúce sa predloženia monitorovacej správy za prvý monitorovací rok vzťahujúci sa ku zmluve z roku 2022 (Program obnovy dediny 2022). Príjemcovia dotácie, ktorí mali vyhotovený dodatok týkajúci sa predĺženia lehoty čerpania finančných prostriedkov a s tým súvisiace predĺženie realizácie projektu sú povinní predložiť toto tlačivo najneskôr do 1/2024.

POVINNOSŤ PREDKLADANIA MONITORINGU PRE DOTÁCIE POSKYTNUTÉ V ROKOCH 2018 – 2022

Vážení príjemcovia dotácie, tento oznam sa týka všetkých príjemcov dotácie v rokoch 2018 až 2022. Dovoľte nám pripomenúť Vám povinnosť predkladať písomnú (monitorovaciu) správu po dobu udržateľnosti vyplývajúcu zo zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny. Bližšie informácie nájdete na: Dotácie – Monitoring POD

KONFERENCIA PROGRAM OBNOVY DEDINY – BIODIVERZITA V SAMOSPRÁVACH

Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu venovanú samosprávam, štátnej správe, podnikateľskému sektoru, projektovým manažérom, neziskovým a občianskym združeniam, aktivistom, študenom. Konferencia je zameraná na starostlivosť o zeleň, ochranu biodiverzity a možnosti získania podpory na predmetné činnosti. Účast je bezplatná a realizovaná prezenčnou formou s výnimkou dopravy na miesto konania, ktorú si účastník zabezpečuje a hradí na vlastné náklady.